کلمه جو
صفحه اصلی

coesite


(سنگ شناسی) کوسیت (نوعی سنگ سیلیکای فشرده)

انگلیسی به فارسی

(سنگ‌شناسی) کوسیت (نوعی سنگ سیلیکای فشرده)


کوئستی


دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی: SiO2 - وجه تسمیه : از نام Loring Coes, Jr. (1915-1973), American chemist - یک کانی منوکلینیک، چند شکلی، و چگال از سیلیس که در دمای اتاق فقط در فشار بالای 20 کیلوبارثابت/ پایدار می باشد.سیلیکون با 4 اکسیژن هم آراسته شده است. کوئزیت در دهانه های برخوردی یا در سنگهایی (مانند سویت) مرتبط/ همراه با چنین ساختارهایی یافت می شود. این کانی همچنین در زینولیت های درون کیمبرلیتها به عنوان میانبار در گارنت و پیروکسن در سنگهای نامعمول رخساره اکلوژیت مشاهده می شود.


کلمات دیگر: