کلمه جو
صفحه اصلی

coelolepida

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] راسته ماهی های بی آرواره دیپلورهینا که با شکل مسطح شده بدن و زره ساخته شده از یک پوشش بطور ناچیز بنددار و نقشهای کوچک تشخیص داده می شوند. گستردگی زمانی: سیلورین بالایی یا دونین پائینی.


کلمات دیگر: