کلمه جو
صفحه اصلی

rosette


معنی : گل و بوته، گل کاغذی، گل لباس، گل نوار، گل کفش، گوشت قسمت پشت بازوی گاو
معانی دیگر : آذین گلسان، زینت گل مانند، گلسانه (به ویژه آذین ساخته شده از روبان و ریسمان به شکل گل محمدی)، نشان (به صورت گل کاغذی یا روبانی)، (معماری - به ویژه گچ بری یا سنگ تراشی) آذین گلسرخی، (گیاه شناسی) طوقه، گرد خوشه، گرد آذین، طوقی

انگلیسی به فارسی

گل لباس، گل نوار، گل کفش، گل و بوته، گل کاغذی،گوشت قسمت پشت بازوی گاو، طوقی


روزت، گل و بوته، گل کاغذی، گل لباس، گل نوار، گل کفش، گوشت قسمت پشت بازوی گاو


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various objects that resemble a rose by being circular and segmented, such as a badge made of gathered ribbon, an architectural ornament, or one of a leopard's spots.

• rose-like ornament, decorative object in the shape of a rose
a rosette is a large, circular badge made from coloured ribbons. you wear a rosette as a prize or to show support for a sports team or political party.

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] گل سرخی - در جواهر شناسی، تراش گل سرخی یا چند پهلو. - در دیرین شناسی، الف) یک صفحه ظریف آهکی را گویند که از صفحات قاعده ای دگرگون شده تشکیل می شود و بطور مرکزی، درون 5 ضلعی شعاعی در لاله وشان شناگر قرار دارد. ب) گروهی از آمبولاکرال های 5 پره بر روی بعضی از خارپوستان را گویند. - ج) انبوهه یا دسته ای از بخش ها به شکل مدور را گویند. مثلاً یک discoster. - د) یک سر برجسته یا دکمه button گلی شکل درون یک چارچوب حفره هگزاگونال در اسکلت یک رادیولارین را گویند. - هـ) بخش سلولی یک septula در بریوزوآنهای کتنوستوم و cheilostome را گویند. - در رسوب شناسی، یک تجمع شعاعی متقارن بلورنی پر از ماسه که دارای شباهت خیالی به یک گل سرخ است و در سنگهای رسوبی توسط باریت، مارکاسیت یا پیریت تشکیل می شود. - نیز ببینید: گل سرخ باریت. مترادف: گل سرخ.

مترادف و متضاد

گل و بوته (اسم)
rosette

گل کاغذی (اسم)
rosette

گل لباس (اسم)
rosette

گل نوار (اسم)
rosette

گل کفش (اسم)
rosette

گوشت قسمت پشت بازوی گاو (اسم)
rosette

جملات نمونه

1. The winning horse had a rosette fixed to its bridle.
[ترجمه ترگمان]اسب برنده مدال داشت که به افسار آن دوخته شده بود
[ترجمه گوگل]اسب برنده دارای یک گلدان است که برروی آن قرار دارد

2. The leaves formed a dark green rosette.
[ترجمه ترگمان]برگ ها یک گل سبز تیره را شکل دادند
[ترجمه گوگل]برگ سبز سبز تیره تشکیل شده است

3. The stenographer was an old man with a rosette in his lapel.
[ترجمه ترگمان]شاهزاده پیر مرد پیری بود که یقه برگردان داشت
[ترجمه گوگل]ستون شناس یک مرد سالخورده بود که در روزنامه خود در آن قرار داشت

4. From the centre of the rosette sprang a single five-inch stalk with a small spike of closed white flowers at its end.
[ترجمه ترگمان]از مرکز روزت یک ساقه پنج اینچی با یک میخ کوچک از گل های سفید بسته در انتهای آن ایجاد کرد
[ترجمه گوگل]از مرکز روستا، یک پنجه 5 اینچ تنها با یک سنبل کوچک از گلهای سفید بسته در انتهای آن بوجود آمد

5. Skipper poses with his first ever rosette.
[ترجمه ترگمان]ناخدا ون که با اولین گل همیشه گل به جا می کنه
[ترجمه گوگل]کاپیتان با نخستین روزه خود را می سازد

6. Round, spoon-shaped, reddish-green leaves in a rosette formation glistened.
[ترجمه ترگمان]برگ های سبز شکل، به شکل قاشق و سبز در یک روزت دیده می شوند
[ترجمه گوگل]گرد، قاشق شکل، برگ های قرمز مایل به سبز در شکل گیری روزت، درخشان است

7. In submersed plants the leaves form a rosette.
[ترجمه ترگمان]در گیاهان submersed برگ یک روزت را شکل می دهد
[ترجمه گوگل]در گیاهان غرق شده برگ ها یک روستا را تشکیل می دهند

8. Description: The leaves are arranged in a rosette, and have very long stalks.
[ترجمه ترگمان]شرح: برگ ها در یک گل قرار داده می شوند و ساقه های خیلی بلندی دارند
[ترجمه گوگل]توصیف برگ در یک گلدان مرتب شده و ساقه های بسیار طولانی دارد

9. These grow in a rosette borne on a thick, cylindrical, horizontal rootstock.
[ترجمه ترگمان]این رشد در یک روزت که بر روی یک بوته ضخیم، استوانه ای و افقی ایجاد می شود، رشد می کنند
[ترجمه گوگل]این ها در یک روستای بر پایه پایه ای ضخیم، استوانه ای و افقی رشد می کنند

10. Our First Rosette After a few minutes work on both reins Skipper was going forward, with his brain between his ears.
[ترجمه ترگمان]اولین کار ما بعد از چند دقیقه کار بر روی هر دو افسار، در حالی که مغزش بین گوش هایش بود به سمت جلو پیش می رفت
[ترجمه گوگل]اولین روزت ما پس از چند دقیقه کار بر روی هر دو صندوق عقب رفتن، با مغز او بین گوش او

11. Description: This aquatic water fern is a rosette plant which has dense, fibrous roots.
[ترجمه ترگمان]توضیح: این گیاه آبی آبی یک گیاه رزی است که ریشه های رشته ای و فیبری دارد
[ترجمه گوگل]شرح این سرخس آبزی آبزی گیاه رزت است که دارای ریشه های فشرده و متراکم است

12. ZC _ 3 rosette may become a marker of B cellNHL replacing EAC rosette.
[ترجمه ترگمان]علامت ۳ روزت می تواند یک نشانگر B و تبدیل روزت های EAC باشد
[ترجمه گوگل]ZC _ 3 roset ممکن است یک نشانگر B cellNHL باشد که جایگزین EAC Roset شود

13. The rosette and soundboard are inlaid with herringbone wood marquetry, and the body is bound with grained ivoroid.
[ترجمه ترگمان]روزت و روزت با marquetry چوبی herringbone inlaid و بدنه با ivoroid grained بسته شده است
[ترجمه گوگل]Roset و کمان ویولن و تار با تزئین چوب چنبره تزئین شده اند و بدن با ایروئید دانه ای محدود شده است

14. The biological activity was detected by rosette inhibition test ( RIT ).
[ترجمه ترگمان]فعالیت زیستی با تست مهار روزت (rit)شناسایی شد
[ترجمه گوگل]فعالیت بیولوژیکی توسط آزمون مهار روت (RIT) شناسایی شد

15. Lot 1814 should be Silver Rupee, Vertical Rosette with Collar, Szechuen Province, 190
[ترجمه ترگمان]Lot ۱۸۱۴ باید سیلور Rupee، Rosette عمودی با یقه سازی، استان Szechuen، ۱۹۰ باشد
[ترجمه گوگل]لت 1814 باید روپیه نقره ای باشد، Rosette Rostic Vertical با گردن، استان ساچوئن، 190

Our team's supporters wore yellow rosettes on their lapels.

هواداران تیم ما آذین‌هایی به شکل گل رز زرد رنگ به یقه‌ی کت خود زده بودند.


پیشنهاد کاربران

بیساگ ( بدون ساقه ) ، اصطلاح گیاهشناسی

گلبرگی

گیاهان روزت ، به گیاهانی بارشد بوته ای گفته میشود

rosette ( زیست شناسی - علوم گیاهی )
واژه مصوب: طوقه 3
تعریف: آرایشی که در آن اجزای گیاه، معمولاً برگ ها، از یک نقطۀ مرکزی در سطح زمین پخش می شوند


کلمات دیگر: