کلمه جو
صفحه اصلی

distant


معنی : سرد، دور، فاصلهدار، غیر صمیمی
معانی دیگر : دوردست، بعید، (از نظر رابطه یا خویشی) دور، (در برخورد با دیگران) سرد، نچسب، دیرآشنا، از دور، از جای دور، وابسته به جاهای دور

انگلیسی به فارسی

دور، فاصله‌دار، سرد، غیرصمیمی


انگلیسی به انگلیسی

• remote, far off, far apart; reserved, aloof, unfriendly
something that is distant is far away.
an event or time that is distant is far away in the past or future.
a distant relative is one that you are not closely related to.
someone who is distant is unfriendly.
you also use distant to say that someone is not paying attention because they are thinking about something else.

دیکشنری تخصصی

[ریاضیات] فاصله دارد، فاصله دار، دور

مترادف و متضاد

سرد (صفت)
algid, cold, cool, chilled, chilly, standoff, fresh, standoffish, arctic, distant, nipping, wintry, raw

دور (صفت)
off, distant, out-of-the-way, remote, outmost, long-haul, long-range

فاصله دار (صفت)
away, distant

غیر صمیمی (صفت)
hollow, distant, insincere, double-tongued, hollow-hearted

faraway


Synonyms: abroad, abstracted, apart, a piece, arm’s length, asunder, away, backwoods, beyond range, far, far back, far-flung, far-off, farther, further, inaccessible, indirect, in the background, in the boonies, in the distance, in the sticks, isolated, middle of nowhere, not home, obscure, outlying, out of earshot, out of range, out of reach, out-of-the-way, remote, removed, retired, secluded, secret, separate, sequestered, telescopic, unapproachable, ways, wide of, yonder


Antonyms: adjacent, close, near, nearby, neighboring


aloof


Synonyms: arrogant, ceremonious, cold, cool, formal, haughty, insociable, laid back, modest, offish, on ice, proud, put on airs, remote, reserved, restrained, reticent, retiring, shy, solitary, standoff, standoffish, stiff, stuck-up, unapproachable, uncompanionable, unconcerned, unfriendly, unsociable, uppity, withdrawn


Antonyms: friendly, kind, sympathetic, warm


جملات نمونه

1. distant countries
کشورهای دور

2. distant thoughts
افکار دور و دراز

3. distant voyages
مسافرت به جاهای دور،سفرهای دورادور

4. a distant cannon began to bark
صدای تیراندازی یک توپ از دوردست به گوش می رسید.

5. a distant relative
خویشاوند دور

6. a distant sound
صدای دور

7. the distant crackle of gunfire
صدای گرپ گرپ تیراندازی از دور

8. the distant rumble of a drum
آواز دهل از راه دور

9. a mile distant from the city
در فاصله ی یک مایلی شهر

10. a sove's distant coo
صدای بغ بغوی کبوتر از دور

11. dim and distant
مدتها پیش

12. one of my distant relatives
یکی از خویشاوندان دور من

13. speculation about the distant future is useless
گمان پردازی درباره ی آینده ی دراز مدت بی فایده است.

14. the throb of distant drums
تپاک طبل های دوردست

15. a town 100 miles distant
شهری در صد مایلی (اینجا)

16. he treated us with distant politeness
او با تواضع توام با سردی با ما رفتار کرد.

17. i could hear the distant babble of women's voices
از دور صدای همهمه ی زن ها را می شنیدم.

18. in the dim and distant past, my father made a short trip to this town
مدت ها پیش پدرم به این شهر سفر کوتاهی کرد.

19. pilgrims have come from distant points
زائران از جاهای دور دست آمده اند.

20. the gleam of a distant fire
سوسو زدن یک نور از فاصله ی دور

21. the murmur of the distant brook was like a lullaby
زمزمه ی جویبار دور دست شبیه به لالایی بود.

22. the mutterings of the distant clouds
غرش ابرهای دوردست

23. the profile of a distant mountain
نمای یک کوه دور دست

24. the twinkle of a distant star
سوسوی یک ستاره ی دوردست

25. thunders rolled in the distant horizon
تندرها در افق دوردست غرش می کردند.

26. traveling to a more distant place
سفر کردن به جای دوردست تری

27. his estates devolved on a distant relative
املاک او به خویشاوند دور دستی رسید.

28. a morning haze had blurred the distant homes
مه بامدادی خانه های دور دست را مبهم کرده بود.

29. she directed the telescope toward a distant star
او تلسکوپ را به طرف ستاره ی دوردستی چرخاند.

30. The sea stretched away to the distant horizon.
[ترجمه ترگمان]دریا در افق دوردست گسترده می شد
[ترجمه گوگل]دریا به دور افق دور افتاده است

a mile distant from the city

در فاصله‌ی یک مایلی شهر


traveling to a more distant place

سفر کردن به جای دوردست‌تری


distant countries

کشورهای دور


a town 100 miles distant

شهری در صد مایلی (اینجا)


a distant relative

خویشاوند دور


He treated us with distant politeness.

او با تواضع توام با سردی با ما رفتار کرد.


distant thoughts

افکار دور و دراز


distant voyages

مسافرت به جاهای دور، سفرهای دورادور


a distant sound

صدای دور


She is distantly related to me.

او با من خویشی کمی دارد.


She greeted us distantly.

با سردی به ما خوشامد گفت.


پیشنهاد کاربران

for away in space or time


دور

گذشته های دور

غرق در فکر، ( در مورد چهره )
( و غافل از اطراف خود )

thinking deeply about something private, rather than about what is happening around you

مهجور

مثلا distant relative یعنی خانواده دور یا غیر صمیمی

بعنوان صفت برای افراد:
سرد . و غیر صمیمی

⁦✔️⁩سرد
[Bad Weather]
[Collocation]
hear rolling/​distant thunder

دورافتاده

تورم

نچسب


کلمات دیگر: