کلمه جو
صفحه اصلی

felbertalite

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی: Cu2Pb6Bi8S19


کلمات دیگر: