کلمه جو
صفحه اصلی

verifiable


معنی : قابل بازبینی، قابل رسیدگی، تحقیق پذیر، قابل تصدیق و تایید
معانی دیگر : اثبات کردنی، قابل اثبات، درست داشت پذیر، درست داشتنی، راست یافت پذیر، تصدیق کردنی

انگلیسی به فارسی

قابل رسیدگی، قابل تصدیق و تایید


قابل بازبینی، تحقیق پذیر


قابل اثبات، قابل بازبینی، قابل رسیدگی، تحقیق پذیر، قابل تصدیق و تایید


انگلیسی به انگلیسی

• can be verified
something that is verifiable can be proved to be true.

دیکشنری تخصصی

[ریاضیات] قابل تصدیق، قابل تحقیق

مترادف و متضاد

قابل بازبینی (صفت)
verifiable

قابل رسیدگی (صفت)
verifiable

تحقیق پذیر (صفت)
verifiable

قابل تصدیق و تایید (صفت)
verifiable

جملات نمونه

1. This is not a romantic notion but verifiable fact.
[ترجمه ترگمان]این یک تصور رمانتیک نیست، بلکه قابل تایید است
[ترجمه گوگل]این یک مفهوم عاشقانه نیست، بلکه حقیقت قابل تایید است

2. Throughout the trial, he didn't produce a single verifiable fact.
[ترجمه ترگمان]در طول محاکمه، او یک حقیقت قابل رسیدگی درست نکرد
[ترجمه گوگل]در طول محاکمه، او یک واقعیت قابل تایید نبود

3. However, the Marxist position is no more verifiable even if it constitutes a more rounded explanation.
[ترجمه ترگمان]با این حال، موضع مارکسیستی هیچ چیز قابل رسیدگی نیست، حتی اگر یک توضیح گرد تری ایجاد کند
[ترجمه گوگل]با این حال، موضع مارکسیستی حتی قابل اثبات نیست حتی اگر آن را یک توضیح جامع تر نشان دهد

4. Four years of hard work and verifiable accomplishment in high school are negated by a 3 hour, multiple choice test.
[ترجمه ترگمان]چهار سال کار سخت و موفقیت قابل رسیدگی در دبیرستان با یک آزمون ۳ ساعته، تست انتخاب چندگانه، مردود است
[ترجمه گوگل]چهار سال کار سخت و دستیابی قابل اطمینان در دبیرستان با یک آزمون 3 ساعته و چند گزینه ای منفی می شود

5. Their critique is verifiable by reference to the tape recording of the interview.
[ترجمه ترگمان]انتقاد آن ها با توجه به نوار ضبط مصاحبه قابل رسیدگی است
[ترجمه گوگل]انتقاد آنها با توجه به ضبط نوار مصاحبه قابل اثبات است

6. The report confines itself to known and verifiable facts.
[ترجمه ترگمان]این گزارش خود را به حقایق مشخص و قابل رسیدگی محدود می کند
[ترجمه گوگل]این گزارش خود را به حقایق شناخته شده و قابل اطمینان محدود می کند

7. The limits should be achievable and verifiable.
[ترجمه ترگمان]این محدوده ها باید قابل دستیابی و قابل رسیدگی باشد
[ترجمه گوگل]محدودیت ها باید قابل دستیابی و قابل اطمینان باشند

8. For more information, see Pure and Verifiable Code.
[ترجمه ترگمان]برای اطلاعات بیشتر، کد خالص و Verifiable را ببینید
[ترجمه گوگل]برای اطلاعات بیشتر، کد خالص و قابل تأیید را ببینید

9. Verifiable secret sharing, group signature and signature of knowledge are useful in protecting important and sensitive information and always used in designing secure protocol of cryptology.
[ترجمه ترگمان]به اشتراک گذاری پنهانی، امضای گروهی و امضای دانش در حفاظت از اطلاعات مهم و حساس و همیشه در طراحی پروتکل امن of مفید هستند
[ترجمه گوگل]به اشتراک گذاری مخفی قابل اعتماد، امضای گروه و امضای دانش برای حفاظت از اطلاعات مهمی و حساس مفید است و همیشه در طراحی پروتکل امن رمزنگاری استفاده می شود

10. Unsafe code is not verifiable by the common language runtime.
[ترجمه ترگمان]کد Unsafe با زمان اجرا زبان مشترک قابل رسیدگی نیست
[ترجمه گوگل]کد نا امن با زمان اجرا زبان مشترک قابل تایید نیست

11. Having a claimed and verifiable origin or authorship; not counterfeit or copied.
[ترجمه ترگمان]داشتن اصالت ادعا شده و قابل رسیدگی، یا کپی کردن، کپی کردن یا کپی کردن
[ترجمه گوگل]داشتن مبدأ یا ادعای ادعایی و قابل اطمینان؛ تقلبی نکنید و یا کپی نکنید

12. Unlike Darwin's starting point, it is testable and verifiable.
[ترجمه ترگمان]برخلاف نقطه شروع داروین، قابل testable و قابل رسیدگی است
[ترجمه گوگل]بر خلاف نقطه شروع داروین، قابل اعتماد و قابل اطمینان است

13. The candidate must provide verifiable information to the head - hunting agency.
[ترجمه ترگمان]نامزدها باید اطلاعات قابل رسیدگی به آژانس شکار را ارائه کنند
[ترجمه گوگل]نامزد باید اطلاعات قابل اطمینان را به آژانس شکار هدایت کند

14. Q: The U. S demanded a complete, verifiable and non-reversible way to eliminate the DPRK's nuclear project, and at the same time, the DPRK also requested some kind of security guarantee.
[ترجمه ترگمان]سوال: یو S درخواست کامل، قابل رسیدگی و non برای حذف پروژه هسته ای DPRK کرد، و در عین حال، DPRK نیز خواستار نوعی تضمین امنیتی شد
[ترجمه گوگل]Q U S خواستار یک روش کامل، قابل اثبات و غیر قابل برگشت برای از بین بردن پروژه هسته ای کره شمالی بود و در عین حال، حزب کمونیست چین نیز برخی از تضمین های امنیتی را درخواست کرد

پیشنهاد کاربران

قابل راستی آزمایی


کلمات دیگر: