کلمه جو
صفحه اصلی

fibroin


(پروتئین زرد رنگ و آلبومین دار که بخش عمده ی تار عنکبوت و ابریشم از آن است) فیبروئین، تار درون، جرم شیمیایی ابریشم وتارعنکبوت ومانندانها، جرم لیفی

انگلیسی به فارسی

(پروتئین زرد‌رنگ و آلبومین‌دار که بخش عمده‌ی تار عنکبوت و ابریشم از آن است) فیبروئین، تار درون


فیبروئین


انگلیسی به انگلیسی

• protein found in raw silk and cobwebs

دیکشنری تخصصی

[نساجی] تارچه ابریشم - رشته های ابریشم - فیبروئین - ماده اصلی الیاف ابریشم که بدون صمغ می باشند

جملات نمونه

1. A porous silk fibroin membrane could be prepared through freeze-drying process, with dense top surface, porous bottom surface in low porosity and porous inner portion in high porosity.
[ترجمه ترگمان]یک غشای سیلیکونی ساخته شده از ابریشم متخلخل می تواند از طریق فرآیند خشک کردن خشک، با سطح بالا فشرده، سطح پایین متخلخل در تخلخل پایین و بخش داخلی متخلخل با تخلخل بالا تهیه شود
[ترجمه گوگل]غشاء فیبرول ابریشمی متخلخل می تواند از طریق فرایند خشک کردن یخ، با سطح سطح متراکم، سطح پایین متخلخل در تخلخل پایین و قسمت داخلی متخلخل در تخلخل بالا تهیه شود

2. Fibroin can bring its tensility efficacy playing, instantly smooth fine lines and wrinkles, and make skin firm and smooth, thoroughly remove wrinkles.
[ترجمه ترگمان]fibroin می تواند کارایی tensility را به همراه داشته باشد، خطوط و چروک ها را به سرعت صاف کند و محکم و صاف شود و چین و چروک را به طور کامل پاک کند
[ترجمه گوگل]Fibroin می تواند کارایی تندرستی خود را بازی کند، خطوط ظریف و فورا صاف و چین و چروک را ایجاد می کند و پوست را صاف و نرم می کند و چین و چروک را کاملا برطرف می کند

3. Main compositions: Iris extract, Unique factor, Fibroin, Anthemis punctata subsp cupaniana, Ramulus et Uncus Uncariae gambir, natural elastin.
[ترجمه ترگمان]آثار اصلی: Iris of عصاره، عامل منحصر به فرد، fibroin، Anthemis punctata subsp، Ramulus و Uncus Uncariae، elastin طبیعی
[ترجمه گوگل]ترکیبات اصلی: عصاره آبیاری، فاکتور منحصر به فرد، فیبرین، Anthemis punctata subsp cupaniana، Ramulus et Uncus Uncariae gambir، طبیعی الاستین

4. Conclusion Regenerated silk fibroin films has a good compatiblity with rat embryo dermal fibroblasts.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری در رابطه با لباس های ابریشمی ابریشم regenerated، compatiblity خوبی با غلاف پوستی جنینی موش دارد
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری فیلم های فیبروئین ابریشم بازسازی شده دارای سازگاری خوبی با فیبروبلاست های پوستی جنین موش صحرایی است

5. The application of fibroin as shrink-proof and wrinkle-resistant agents is summarized in this paper and it is compared with general finishing agents.
[ترجمه ترگمان]کاربرد فیبرویین به عنوان عوامل مقاوم در برابر چین و چروک در این مقاله خلاصه شده است و در مقایسه با عوامل اتمام کلی مقایسه شده است
[ترجمه گوگل]استفاده از فیبرن به عنوان مواد مقاوم در برابر انقباض و ضد چین و چروک در این مقاله خلاصه شده است و با عوامل به پایان رساندن کلیه مقایسه می شود

6. The regenerated Antheraea pernyi(A. pernyi) silk fibroin films were prepared from Lithium thiocyanate solution.
[ترجمه ترگمان]The مجددا احیا شده (A لایه های پیزو - ابریشم ابریشم از محلول Lithium thiocyanate تهیه شدند
[ترجمه گوگل]فیلم های فیبروئین ابریشمی Antheraea pernyi (A pernyi) بازسازی شده از محلول لیتیم تیو سینات تهیه شد

7. Blend films of water-insoluble silk fibroin(SF) powder and medical polyurethane were produced by the method of immersion-precipitation phase transformation.
[ترجمه ترگمان]فیلم های مربوط به پودر ابریشم - (SF)پودر و پلی اورتان پزشکی با روش تحول فاز رسوب - رسوب تولید شدند
[ترجمه گوگل]فیلم های ترکیبی از پودر فیبرین ابریشمی (SF) و پلی یورتان پزشکی با روش تبدیل فرایند غوطه وری تهیه شد

8. Fibroin:an insoluble white protein that is the essential component of raw silk and spider-web filaments.
[ترجمه ترگمان]fibroin: یک پروتئین سفید insoluble که جز اصلی رشته های ابریشم و تار عنکبوت است
[ترجمه گوگل]فیبرین: یک پروتئین سفید غیرحلالی است که جزء ضروری ابریشم خام و رشتههای وب عنکبوت است

9. The microstructures of Bombyx mori fibroin and dragline, egg-case silk fibers of Araneus Ventricosus spider were studied by atomic force microscopy (AFM).
[ترجمه ترگمان]ریز ریز ساختارهای موری \"موری\" و الیاف ابریشمی ابریشم egg، به وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)مورد مطالعه قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) با استفاده از میکروسکوپهای نیروی اتمی (Microscope Force Atom) ریزساختار فیبروم Bombyx mori و dragline، الیاف ابریشم تخم مرغی از عنکبوت Araneus Ventricosus spider مورد بررسی قرار گرفت

10. Using the activated fibroin as carrier, the papain was immobilized using covalence - crosslinking method.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از فیبرویین فعال به عنوان حامل، the با استفاده از روش اتصال عرضی covalence مهار شد
[ترجمه گوگل]با استفاده از فیبرین فعال شده به عنوان حامل، پاپائین با استفاده از روش پیوند کووالانس - متقاطع متصل شد

11. Main compositions: Iris extract, Unique factor, Fibroin, Calendula essence, Anthemis punctata subsp cupaniana.
[ترجمه ترگمان]ترکیبات اصلی: Iris of عصاره، عامل منحصر به فرد، fibroin، جوهر Calendula، Anthemis punctata subsp cupaniana
[ترجمه گوگل]ترکیبات اصلی: عصاره آبیاری، فاکتور منحصر به فرد، فیبرین، عنصر Calendula، Anthemis punctata subsp cupaniana

12. Tussah Fibroin Powder has significantly improvement on liver of AFL.
[ترجمه ترگمان]پودر Tussah Tussah به طور قابل توجهی در کبد of رشد کرده است
[ترجمه گوگل]پودر فایبرن تسا به طور قابل توجهی در کبد AFL بهبود یافته است

13. Researches on the new Zs - Series fibroin protective rapid souring agents.
[ترجمه ترگمان]تحقیقات انجام شده بر روی سیستم جدید ضد چروک پوستی جدید، عوامل و عامل های ترش را به ستوه آورده است
[ترجمه گوگل]تحقیقات جدید در مورد داروهای سرپایی سریع فیبرین Zs - series

14. The silk fibroin was deglued to remove the outside glue - like components in sodium carbonate solution.
[ترجمه ترگمان]پارچه های ابریشمی برای از بین بردن اجزای بیرونی چسب مانند در محلول کربنات سدیم مورد استفاده قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]فیبرین ابریشمی برای حذف عناصر جانبی چسب مانند در محلول سدیم کربنات حذف شد

پیشنهاد کاربران

فیبروئین : پروتئین الیاف ابریشم

fibroin ( مهندسی بسپار - الیاف )
واژه مصوب: فیبروئین
تعریف: جزء اصلی پروتئینی ابریشم که آن را کرم ابریشم تولید می کند


کلمات دیگر: