کلمه جو
صفحه اصلی

ensures

انگلیسی به فارسی

تضمین می کند، مطمئن ساختن، تضمین کردن، حتمی کردن، متقاعد کردن، مراقبت کردن در


دیکشنری تخصصی

[فوتبال] مطمئن ساختن

پیشنهاد کاربران

تضمین کردن


مطمن کردن


کلمات دیگر: