کلمه جو
صفحه اصلی

unexpected


معنی : غیر منتظره، غیر مترقبه، فجیع، ناگاه
معانی دیگر : ناگه، پیش بینی نشده، غیره مترقبه

انگلیسی به فارسی

ناگاه، غیره مترقبه، غیرمنتظره


غیر منتظره، غیر مترقبه، ناگاه، فجیع


انگلیسی به انگلیسی

صفت ( adjective )
مشتقات: unexpectedly (adv.), unexpectedness (n.)
• : تعریف: not expected or foreseen; surprising.
مترادف: surprising, unforeseen, unlooked-for
متضاد: natural
مشابه: abrupt, casual, precipitate, sudden

- His wife's sudden illness was an unexpected event that threw his life into disarray.
[ترجمه محمد امین] بیماری ناگهانی همسرش یک رویداد غیر منتظره بود که زندگی او را به ورطه ناامیدی کشاند
[ترجمه ترگمان] بیماری ناگهانی همسرش حادثه ای غیر منتظره بود که زندگی اش را درهم و آشفته کرده بود
[ترجمه گوگل] بیماری ناگهانی همسرش یک رویداد غیرمنتظره بود که زندگی اش را به ناامیدی سوق داد

• not expected, unanticipated, unforeseen, surprising
something that is unexpected surprises you because you were not expecting it to happen.

دیکشنری تخصصی

[فوتبال] ناگاه-غیرمترقبه

مترادف و متضاد

غیر منتظره (صفت)
abrupt, sudden, unexpected, unanticipated, uncontemplated

غیر مترقبه (صفت)
unexpected, accidental, supervenient

فجیع (صفت)
heinous, unexpected, disastrous, tragic, calamitous, tragical, sad

ناگاه (صفت)
unexpected

surprising


Synonyms: abrupt, accidental, amazing, astonishing, chance, electrifying, eye-opening, fortuitous, from left field, impetuous, impulsive, instantaneous, not bargained for, not in the cards, out of the blue, payback, prodigious, staggering, startling, stunning, sudden, swift, unanticipated, unforeseen, unheralded, unlooked-for, unpredictable, unpredicted, wonderful


Antonyms: expected


جملات نمونه

1. an unexpected cold snap
یک دوره ی کوتاه سرمای غیر منتظره

2. an unexpected rally of oil shares
افزایش غیر منتظره ی قیمت سهام نفت

3. an unexpected situation
وضعیت غیر مترقبه

4. his unexpected death
مرگ غیرمنتظره ی او

5. the unexpected arrival of four guests inconvenienced them
ورود غیرمترقبه ی چهار مهمان آنها را به زحمت انداخت.

6. the unexpected descent of five guests
پیدا شدن سرو کله ی پنج مهمان به طور غیرمنتظره

7. the unexpected inheritance was manna to the poor family
ارثیه ی غیرمنتظره برای آن خانواده مسکین نعمت بزرگی بود.

8. her remark was unexpected and altogether extraneous
اظهار او غیر منتظره و کاملا نامربوط بود.

9. he received us with unexpected cordiality
با صمیمیت غیرمنتظره ای ما را پذیرفت.

10. rapid economic growth produced unexpected social repercussions
رشد سریع اقتصادی پیامدهای اجتماعی غیر منتظره ای دربر داشت.

11. the jump in prices was unexpected
ترقی قیمت ها غیرمنتظره بود.

12. his exit from the meeting was unexpected
خروج او از جلسه غیرمنتظره بود.

13. she was completely discomfited by the unexpected question
آن پرسش غیرمنتظره کاملا او را پکر کرد.

14. his enlistment in the air force was unexpected
به خدمت درآمدن او در نیروی هوایی غیرمنتظره بود.

15. his endorsement of the labour party candidate was unexpected
اعلام پشتیبانی او از نامزد حزب کارگر غیر منتظره بود.

16. she was thrown into a ferment by his unexpected arrival
ورود سرزده ی او خانم را به جوش و خروش انداخت.

17. Any unexpected circumstance that arises may catalyze a sudden escalation of violence.
[ترجمه ترگمان]هر شرایط غیر منتظره ای که ممکن است افزایش یابد ممکن است افزایش ناگهانی خشونت را تسریع کند
[ترجمه گوگل]هر موقعیت غیرمنتظره ای که ممکن است باعث بروز خشونت ناگهانی شود

18. I'm afraid the unexpected accident may botch up the dinner tonight.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه این تصادف غیر منتظره ممکن است امشب شام را خراب کند
[ترجمه گوگل]من می ترسم که حادثه غیرمنتظره ممکن است امشب شام را از بین ببرد

19. She was detained in the office by unexpected callers.
[ترجمه ترگمان]ملاقات کنندگان غیر منتظره در دفتر او بازداشت شدند
[ترجمه گوگل]او توسط تماس گیرندگان غیرمنتظره توسط دفتر بازداشت شد

20. The investigation yielded some unexpected results.
[ترجمه ترگمان]تحقیقات نتایج غیرمنتظره ای را به همراه داشت
[ترجمه گوگل]تحقیقات برخی نتایج غیر منتظره را به دست آوردند

21. The assault was so unexpected that he was briefly stunned into submission.
[ترجمه ترگمان]حمله چنان ناگهانی بود که به طور خلاصه مات و مبهوت مانده بود
[ترجمه گوگل]حمله چنین غیر منتظره بود که به طور خلاصه به تحریم خیره شد

22. Help came from a most unexpected quarter.
[ترجمه ترگمان]کمک از یک چهارم پیش بینی نشده بود
[ترجمه گوگل]راهنما از سه ماهه غیر منتظره آمده است

23. He is an unexpected guest to her.
[ترجمه ترگمان]برای او یک مهمان غیر منتظره است
[ترجمه گوگل]او یک مهمان غیر منتظره برای او است

his unexpected death

مرگ غیرمنتظره‌ی او


پیشنهاد کاربران

غافلگیر کننده

( چیزی . . . )
که فکرش رو نمی کردی، م. . . .
که انتظارش رو نداشتی، م. . .
که تصورش هم نمی کردی، م. . .
که توقع نداشتی. . .
که انتظارش رو نداری - نداشتی،
که فکرشو نمی کردی،
که انتظارش را نداشتی،

Unexpected events
اتفاقاتی که فکر شونو نمی کردی

دور از انتظار

غیرقابل انتظار


ناگهانی، نابهنگام


غیرمنتظره، نامحتمل

سرزده


کلمات دیگر: