کلمه جو
صفحه اصلی

kalar

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] از انواع خاکهای نمکی-نوعی خاک نمکی


کلمات دیگر: