کلمه جو
صفحه اصلی

killas

انگلیسی به فارسی

کیهاس


دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کیلاس واژه ای که توسط دیون و کرنوال برای تمامی سنگهایی که در مجاورت و برخورد با گرانیت دگرگون شده اند، ارائه شده است.


کلمات دیگر: