کلمه جو
صفحه اصلی

imbrication


سفاله ای شدگی، لب روی لبی بودن

انگلیسی به فارسی

سفالهای شدگی، لب روی لبی بودن، سفالهای


جاذبه


انگلیسی به انگلیسی

• overlapping of edges; pattern resembling overlapping roof tiles or scales

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] فلسی شدن جهت یافتگی دانه ها در جهت یا خلاف جهت جریان رودخانه را که دانه ها در امتداد درازی خود قرا می گیرند

پیشنهاد کاربران

همپوشانی

imbrication ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: فلسی شدن
تعریف: شکل گیری ساختار فلسی


کلمات دیگر: