کلمه جو
صفحه اصلی

hemiopal

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] شبه اوپال معادل با semiopal


کلمات دیگر: