کلمه جو
صفحه اصلی

ternary


معنی : گروه سه تایی، سه تایی، در مبنای سه، سه مبنایی، سه برگچهای سهگانه
معانی دیگر : سه گانه، سه برابر، سه چندان، سومین، (شیمی) دارای سه اتم یا بنیان یا عنصر، (ریاضی) دارای سه تابع متغیر، سه جایی، ternate سه برگچه ای سه گانه

انگلیسی به فارسی

( ternate ) سه برگچه ای سه گانه، سه تایی، سومین، گروه سه تایی


سه مبنایی، در مبنای سه


انگلیسی به انگلیسی

صفت ( adjective )
(1) تعریف: involving, consisting of, or arranged in three or threes.

(2) تعریف: third in order, position, or rank.

(3) تعریف: having as base the number three.

(4) تعریف: having or involving three mathematical variables.
اسم ( noun )
حالات: ternaries
• : تعریف: a group or set containing three.

• three, of three

دیکشنری تخصصی

[شیمی] سه تایی
[کامپیوتر] در مبنای سه .
[برق و الکترونیک] سه تایی
[ریاضیات] سه جائی، سه تایی، سه سه ئی، سه گانه، بر مبنای سه

مترادف و متضاد

گروه سه تایی (اسم)
ternary, trilogy

سه تایی (صفت)
ternary, triplex, ternate, trinary, trinal

در مبنای سه (صفت)
ternary

سه مبنایی (صفت)
ternary

سه برگچه ای سه گانه (صفت)
ternary

جملات نمونه

1. Indeed all the signatures of an active ternary complex are lost when these altered enzymes are substituted for wild-type RNA polymerase.
[ترجمه ترگمان]در واقع تمام امضاهای یک مجموعه سه تایی فعال در زمانی که این آنزیم های تغییر یافته جایگزین RNA پلیمراز می شود گم می شوند
[ترجمه گوگل]در واقع تمام نشانه های یک مجموعه سه گانه فعال، هنگامی که این آنزیم های تغییر یافته جایگزین RNA پلیمرهای وحشی جایگزین شده اند، از بین می روند

2. Ternary Form, Rondo Form and Sonata Form are familiar forms of large scale.
[ترجمه ترگمان]فرم Ternary، فرم Rondo و فرم سونات، فرم های آشنایی با مقیاس بزرگ هستند
[ترجمه گوگل]فرم ترناری، فرم رندو و فرم سونات اشکال آشنا از مقیاس بزرگ است

3. PHP has the ternary operator (foo?bar:baz) and an enormous (and unwieldy) list of function names, with all kinds of naming conventions; you'll find Python a lot cleaner.
[ترجمه ترگمان]PHP اپراتور سه مبنای (foo)است؟ نوار: baz)و یک لیست بزرگ (و سنگین)از نام های تابع، با انواع قراردادهای نامگذاری، شما پایتون را خیلی تمیزتر پیدا خواهید کرد
[ترجمه گوگل]پی اچ پی دارای اپراتور سه جانبه (foo bar base) و یک لیست عظیم (و غافلگیرانه) از نام های تابع، با انواع کنوانسیون نامگذاری است؛ شما Python را پاک کنید

4. The ternary optical computer principle founded up by us is one of various new type computers. Our research aim is to building an all-purpose optical computer as soon as possible.
[ترجمه ترگمان]اصل کامپیوتر نوری سه تایی توسط ما، یکی از انواع کامپیوترهای نوع جدید است هدف تحقیق ما ساختن یک کامپیوتر نوری هدفمند در سریع ترین زمان ممکن است
[ترجمه گوگل]یکی از رایج ترین نوع رایانه های جدید، یک کامپیوتر کامپیوتری سه بعدی است که توسط ما ساخته شده است هدف تحقیق ما ساختن یک کامپیوتر نوری متداول در اسرع وقت است

5. The optimum acidity range of spectrometric determination with ternary coordination compound was studied mathematically in this paper, and simple calculation method was also provided.
[ترجمه ترگمان]محدوده اسیدی مطلوب با ترکیب هماهنگی سه تایی در این مقاله مورد مطالعه ریاضی قرار گرفت و روش محاسبه ساده نیز ارایه شد
[ترجمه گوگل]محدوده بهینه اسیدیته تعیین طیف سنجی با ترکیب ترکیبی ترکیبی در این مقاله ریاضی مورد بررسی قرار گرفت و روش محاسبه ساده نیز ارائه شده است

6. Electroless nickel copper phosphorus ternary alloy deposits were prepared by addition of cupric sulfate in nickelbath.
[ترجمه ترگمان]رسوبات alloy مس اکسید مس electroless با افزودن سولفات cupric در nickelbath تهیه شدند
[ترجمه گوگل]رسوب آلیاژی سه فاز نیکل مایع الکترولیز با افزودن سولفات مس مس در نیکل بت تهیه شد

7. The reaction sintering process and production process of ternary boride base cermet produced by reaction sintering method were introduced.
[ترجمه ترگمان]فرآیند sintering واکنش فرآیند تولید و فرآیند تولید مبنای سه تایی cermet که بوسیله روش sintering واکنش تولید شد، معرفی شد
[ترجمه گوگل]فرآیند واکنش واکنش واکنش و فرآیند تولید کریمت پایه تریومر بوری تولید شده با روش واکنش واکنش معرفی شد

8. The ternary optical computer principle is one of various new type computers.
[ترجمه ترگمان]اصل کامپیوترهای نوری سه تایی یکی از انواع کامپیوترهای نوع جدید است
[ترجمه گوگل]اصل کامپیوتر کامپیوتری سه بعدی یکی از انواع رایانه های جدید است

9. High power consumption is a major drawback of ternary content - addressable memory ( TCAM ).
[ترجمه ترگمان]مصرف توان بالا یک عیب بزرگ از حافظه ternary - addressable (TCAM)است
[ترجمه گوگل]مصرف برق بالا یک نقص عمده از محتوای ترمینادی - حافظه addressable (TCAM) است

10. How many times are you using the ternary operator to change the value of a variable if its content is null to assign it some default value?
[ترجمه ترگمان]چند بار استفاده از عملگر سه تایی برای تغییر ارزش یک متغیر اگر محتوای آن صفر باشد برای تعیین مقدار پیش فرض یک متغیر است؟
[ترجمه گوگل]چند بار با استفاده از اپراتور سه جانبه برای تغییر مقدار یک متغیر اگر محتوای آن صفر باشد تا آن را بعضی از مقادیر پیش فرض اختصاص دهید؟

11. The ternary C - H - N phase diagrams for low pressure diamond growth were theoretically calculated through thermodynamic analysis.
[ترجمه ترگمان]نمودار فاز سه N - H - N برای رشد فشار پایین به لحاظ نظری از طریق آنالیز ترمودینامیک محاسبه شد
[ترجمه گوگل]نمودارهای فاز C - H - N سه فاز برای رشد الماس کم فشار از لحاظ تئوری از طریق تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی محاسبه شد

12. Electroless nickel copper phosphorus ternary alloy deposits were prepared by addition of cupric sulfate in electroless nickel phosphorus alloy plating bath.
[ترجمه ترگمان]رسوب آلیاژ مس سه تایی مس electroless با افزودن سولفات cupric در plating plating نیکل electroless تهیه شدند
[ترجمه گوگل]رسوب آلیاژی ترمیمی فسفر مس نیکل الکترولیز با افزودن سولفات ماتریکس در حمام آلیاژهای آلومینیومی فسفر نیکل ساخته شده است

13. By using NH4SCN-(NH 2S2O3-H2O ternary phase diagram theory, ammonium thiocyanate was recovered from desulfuration and decyanation waste water by a crystallization method.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از تئوری نمودار فازی NH [ ۴ ] NH [ ۲ ] NH [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ]، آمونیوم thiocyanate از desulfuration و decyanation آب از طریق یک روش crystallization بازیابی شد
[ترجمه گوگل]با استفاده از NH4SCN- (NH 2S2O3-H2O تئوری تئوری فاز فاز، آمونیوم تیتانیت از پساب desulfuration و decyanation پس از یک روش کریستالیزاسیون بازیابی شد

14. The characteristics of the uranyl ternary complex is good instability, sensibility, selectivity and behavior of extraction.
[ترجمه ترگمان]خصوصیات پیچیده سه مبنای سه، بی ثباتی خوب، حساسیت، انتخاب پذیری و رفتار استخراج است
[ترجمه گوگل]خصوصیات پیچیده ترناری اورانیل بی ثباتی خوب، حساسیت، انتخابی و رفتار استخراج است


کلمات دیگر: