کلمه جو
صفحه اصلی

monongahelan

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] آشکوب ایالتی امریکای شمالی معادل با: پنسیلوانین (بالاتر از کانماقین)و پایینتر از دانکاردین .


کلمات دیگر: