کلمه جو
صفحه اصلی

pythagorean


پیرو یا وابسته به فلسفه فیثاغورک pythagoras یونانی

انگلیسی به فارسی

پیرو یا وابسته به فلسفه فیثاغور ( pythagoras )یونانی


فیثاغورث


انگلیسی به انگلیسی

• follower of pythagoras (ancient greek philosopher and mathematician); pertaining to pythagoras
of or pertaining to pythagoras (ancient greek philosopher and mathematician)

دیکشنری تخصصی

[ریاضیات] فیثاغورثی، مربوط به فیثاغورث

جملات نمونه

1. All the components of the Pythagorean model interlock, each absolutely necessary to the proper operation of the whole.
[ترجمه ترگمان]همه اجزای مدل Pythagorean (Pythagorean)، هر یک به طور کامل برای عملیات صحیح کل ضروری هستند
[ترجمه گوگل]تمام مولفه های مدل پیثاگرایی متصل می شوند، هر کدام کاملا لازم برای عملکرد مناسب کل است

2. Despite the attempt to treat the Pythagorean example as an exception, it can not but weaken Goody's case.
[ترجمه ترگمان]با وجود تلاش برای درمان مثال Pythagorean به عنوان یک استثنا، نمی تواند پرونده Goody را تضعیف کند
[ترجمه گوگل]علی رغم تلاش برای به عنوان مثال، به عنوان یک استثنا به عنوان مثال فیثاغورث، می تواند نه تنها موارد گودی را تضعیف کند

3. Pythagorean boldness appears to better advantage in astronomy.
[ترجمه ترگمان]boldness در ستاره شناسی به برتری بهتری می رسد
[ترجمه گوگل]جسارت فیثاغورثی به نظر می رسد در ستاره شناسی بهتر است

4. Ask students to demonstrate a proof of the Pythagorean Theorem.
[ترجمه ترگمان]از دانش آموزان بخواهید که اثبات قضیه فیثاغورس را اثبات کنند
[ترجمه گوگل]از دانش آموزان بخواهید تا اثبات قضیه فیثاغورث را اثبات کنند

5. And I have tried to apprehend the Pythagorean power by with number above the flux.
[ترجمه ترگمان]و من تلاش کرده ام قدرت Pythagorean را با تعداد بالای شار دستگیر کنم
[ترجمه گوگل]و من سعی کردم که قدرت فیثاغورس را با تعداد بیش از شارژ بپذیرم

6. I have tried to apprehend the Pythagorean power by which number holds sway above the flux.
[ترجمه ترگمان]من تلاش کرده ام قدرت Pythagorean را که از آن تعداد بالاتر از شار است، دستگیر کنم
[ترجمه گوگل]من سعی کردم که قدرت فیثاغورس را که تعداد آنها در بالای شار زیاد است، بگیرم

7. Context: The Pythagorean Theorem was proved using deductive reasoning.
[ترجمه ترگمان]قضیه فیثاغورس با استفاده از استدلال استقرایی اثبات شد
[ترجمه گوگل]مفاهیم قضیه فیثاغورث با استفاده از استدلال قیاسی ثابت شد

8. The numbers of the Pythagorean Lambdoma are 1 an
[ترجمه ترگمان]تعداد of Pythagorean ۱ است
[ترجمه گوگل]اعداد فیبر نوری Lambdoma 1 عدد است

9. This paper makes studies of researched proposition on Pythagorean theorem an Projection theorem.
[ترجمه ترگمان]این مقاله مطالعات درباره قضیه Pythagorean را در قضیه فیثاغورس به اثبات می رساند
[ترجمه گوگل]این مقاله مطالعات گزاره تحقیق را در قضیه فیثاغورث قضیه پیش بینی می کند

10. It is a catch-all term covering Pythagorean geometry and Neo-Platonic geometry, as well as the perceived relationships'between organic curves and logarithmic curves.
[ترجمه ترگمان]این یک catch از هندسه Pythagorean و هندسه Neo - و نیز روابط درک شده بین منحنی ها آلی و منحنی های لگاریتمی است
[ترجمه گوگل]این یک اصطلاح کلیدی است که شامل هندسه فیثاغورث و هندسه نئو پلاتونی و همچنین روابط درک شده بین منحنی های آلی و منحنی های لگاریتمی است

11. And I have tried to apprehend the Pythagorean power by which away above the flux.
[ترجمه ترگمان]و من تلاش کرده ام قدرت Pythagorean را که از بالای شار فاصله دارد، دستگیر کنم
[ترجمه گوگل]و من سعی کردم که قدرت فیثاغورس را از بین ببرم

12. The method of deducing Pythagorean Triples ( irreducible and reducible ) is explained.
[ترجمه ترگمان]روش deducing Pythagorean (کاهش و کاهش پذیر)توضیح داده می شود
[ترجمه گوگل]روش کشف سهگانه فیثاغورث (غیر قابل انعطاف و قابل انعطاف) توضیح داده شده است

13. And I have tried to apprehend the Pythagorean power by which number holds above the flux.
[ترجمه ترگمان]و من تلاش کرده ام قدرت Pythagorean را که در آن تعداد بالاتر از شار است، دستگیر کنم
[ترجمه گوگل]و من سعی کردم که قدرت فیثاغورس را که تعداد آن در بالای جریان باشد حفظ کند

14. And I HAs tried to apprehend the Pythagorean power by which bulk holds above the flux.
[ترجمه ترگمان]و من سعی کردم قدرت Pythagorean را که بخش عمده آن بالاتر از شار است، دستگیر کنم
[ترجمه گوگل]و من قصد داشتم قدرت فیثاغورس را که توسط انبساط در بالاتر از جریان قرار دارد، بگیرم

پیشنهاد کاربران

مربوط به فیثاغورث

# The Pythagorean Theorem


کلمات دیگر: