کلمه جو
صفحه اصلی

barie

انگلیسی به فارسی

باریت


دیکشنری تخصصی

[آب و خاک] باری


کلمات دیگر: