کلمه جو
صفحه اصلی

antienzymes

دیکشنری تخصصی

[صنایع غذایی] ضدآنزیم : موادی که روی آنزیمهای مخصوصی اثر گذاشته و از فعالیت آن جلوگیری میکند.


کلمات دیگر: