کلمه جو
صفحه اصلی

dp


معنی : تبعید شده
معانی دیگر : مخفف: (کامپیوتر) داده پردازی، person displaced : بی خانمان، بی مکان ومنزل، سرگردان، degree of polymerization شیمى : درجه بسپارش

انگلیسی به فارسی

( person displaced =) بی‌خانمان، بی‌مکان و منزل، تبعید‌شده، سرگردان


دپ، تبعید شده


دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] داده پردازی ؛ پردازش داده Data Processing
[شیمی] degree of polymerization درجه بسپارش - degree of polymerization درجه بسپارش

مترادف و متضاد

تبعید شده (اختصار)
dp

جملات نمونه

1. This paper discusses the constraints involved during the topicalization of NP/DP after "de" in Chinese, and accounts for the asymmetric phenomenon.
[ترجمه ترگمان]این مقاله در مورد محدودیت های موجود در طول حل مساله NP \/ DP بعد از \"دی\" در چین و حساب ها برای پدیده نامتقارن بحث می کند
[ترجمه گوگل]در این مقاله محدودیت هایی که در جریان موضع گیری NP / DP پس از 'de' در چینی ها مطرح می شود، مورد بحث قرار می گیرد و به پدیده نامتقارن می پردازد

2. Method: On the basis of visual diagnosis, DP diagnosis of skin tumor is carried out, and after histopathological diagnosis, comparison and retrospective analysis are made on the diagnostic results.
[ترجمه ترگمان]روش: براساس تشخیص بصری، تشخیص DP از تومور پوست انجام می شود و پس از تشخیص histopathological، مقایسه و تحلیل گذشته نگر براساس نتایج تشخیصی انجام شده است
[ترجمه گوگل]روش: بر اساس تشخیص بصری، تشخیص DP تومور پوست انجام می شود و پس از تشخیص هیستوپاتولوژی، مقایسه و تحلیل گذشته نگر بر روی نتایج تشخیصی انجام می شود

3. Launching mid - February 2001 at special price DP $ 990 for three months.
[ترجمه ترگمان]در اواسط فوریه ۲۰۰۱ به مدت سه ماه به قیمت ویژه ۹۹۰ میلیون دلار رسید
[ترجمه گوگل]راه اندازی در اواسط - فوریه 2001 با قیمت ویژه DP $ 990 برای سه ماه

4. Cumulate DP of ten STR loci is 9 9991 %, Cumulate PE of ten STR loci is 9 7287 %.
[ترجمه ترگمان]cumulate دی پی ۱۰ جایگاه اس تی اس ۹ ۹۹۹۱ % است، cumulate PE از ۱۰ جایگاه اس تی آر ۹ ۷۲۸۷ % است
[ترجمه گوگل]جمع آوری DP از ده رقم STR 99999 است، تقسیم PE با 10 رقم STR 9 7287٪ است

5. In specification measuring of TY transmission system, DG, DP and luminance nonlinear distortion often influence each other.
[ترجمه ترگمان]در مشخصات اندازه گیری سیستم انتقال TY، DG، DP و روشنایی غیر خطی اغلب بر یکدیگر تاثیر می گذارند
[ترجمه گوگل]در اندازه گیری مشخصات سیستم انتقال TY، DG، DP و اعوجاج غیر خطی روشنایی اغلب بر یکدیگر تاثیر می گذارند

6. Some analysts have suggested that the DP World case signalled growing US restiveness over the role of foreign investment in the economy.
[ترجمه ترگمان]برخی تحلیل گران پیشنهاد کرده اند که در مورد نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد، در مورد رشد سرمایه گذاری خارجی تاکید شده است
[ترجمه گوگل]بعضی از تحلیل گران پیشنهاد کرده اند که پرونده جهانی DP نشان دهنده افزایش مقاومت ایالات متحده نسبت به نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد است

7. MAS 063 DP is classified as a medical deice by the US Food and Drug Administration.
[ترجمه ترگمان]MAS ۰۶۳ DP به عنوان یک deice پزشکی توسط اداره غذا و داروی آمریکا طبقه بندی می شود
[ترجمه گوگل]MAS 063 DP به عنوان نماینده پزشکی توسط اداره غذا و داروی آمریکا طبقه بندی شده است

8. DP finish can enhance the serviceability of Tencel fabric as it prevents crease formation and pilling.
[ترجمه ترگمان]DP DP می تواند قابلیت استفاده از بافت Tencel را افزایش دهد چون از شکل گیری چین و pilling جلوگیری می کند
[ترجمه گوگل]پایان DP می تواند کارایی پارچه Tencel را افزایش دهد زیرا مانع شکل گیری چروک و پیلینگ می شود

9. About the PROFIBUS - DP field bus movement way, the equipment classification has carried on the elaboration.
[ترجمه ترگمان]در رابطه با مسیر حرکت مسیر ارتباطی PROFIBUS - DP، طبقه بندی تجهیزات با دقت انجام می شود
[ترجمه گوگل]در مورد مسیر حرکت اتوبوس PROFIBUS - DP، طبقه بندی تجهیزات در حال تکمیل است

10. A total of 187 patients with face tumors proved pathologically from Air Force General Hospital were diagnosed with naked eyes, Polari-light dermoscopy(DP) and soakage dermoscopy(DS) respectively.
[ترجمه ترگمان]در مجموع ۱۸۷ بیمار با تومورهای سرطانی ثابت شدند که pathologically از بیمارستان عمومی نیروی هوایی به ترتیب با چشم غیر مسلح، dermoscopy نوری Polari (DP)و soakage dermoscopy (DS)تشخیص داده شده اند
[ترجمه گوگل]در مجموع 187 بیمار مبتلا به تومورهای چهره به صورت آسیب شناختی از بیمارستان عمومی نیروی هوایی اعلام شده بودند، به ترتیب با چشم غیر مسلح، درماتوسکوپی پلاری نور (DP) و درماتوسکوپی خورشیدی (DS) تشخیص داده شدند

11. The effect of quantization distortion of the differential gain(DG)and differential phase (DP) in digital color TV systems is analysed.
[ترجمه ترگمان]اثر اعوجاج quantization (اعوجاج)تفاضلی (DG)و فاز دیفرانسیلی (DP)در سیستم های تلویزیون رنگ دیجیتال تحلیل می شوند
[ترجمه گوگل]اثر اعوجاج سیگنال دیفرانسیل افزایش (DG) و فاز دیفرانسیل (DP) در سیستم های تلویزیون دیجیتال دیجیتال تجزیه و تحلیل می شود

12. The most generally suitable form of chlorine for DP emergencies is calcium hypochlorite powder.
[ترجمه ترگمان]رایج ترین شکل کلر برای شرایط اضطراری DP، پودر hypochlorite کلسیم است
[ترجمه گوگل]شایع ترین شکل مناسب کلر برای شرایط اضطراری DP، پودر هیپوکلریت کلسیم است

13. AIM: To explore the effect and safety of dihydroartemisinin piperaquine(DP) phosphate tablet in treatment of uncomplicated falciparum malaria in battambang of Combodia.
[ترجمه ترگمان]به منظور بررسی اثر و ایمنی لوح فسفات dihydroartemisinin (DP)در درمان malaria falciparum malaria در battambang از Combodia
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثر و ایمنی قرص فسفات دی هیدروارتریمیسینین پپراکوهین (DP) در درمان مالاریا فالسیپاروم بدون عارضه در باتامبنگ از Combodia

14. Through designing the DP thruster system for a specific deepwater semi-submersible platform (Semi), this thesis searches for a reasonable way of DP thruster system design.
[ترجمه ترگمان]از طریق طراحی سیستم thruster DP برای یک سکوی نیمه شناور در آب عمیق (نیمه)، این پایان نامه به دنبال راه معقولی برای طراحی سیستم thruster DP است
[ترجمه گوگل]در این پایان نامه، از طریق طراحی سیستم دندانه دار DP برای یک پلت فرم نیمه شناور عمیق آب عمیق (Semi)، یک روش منطقی برای طراحی سیستم دنده ی DP طراحی شده است

15. However, the DP incident exposed latent congressional dissatisfaction with the way the committee, and Bush, have applied the 'Exon-Florio provision'.
[ترجمه ترگمان]با این حال، حادثه DP نارضایتی کنگره را از راه کمیته و بوش آشکار کرد و مفاد exon - Florio را اعمال کرد
[ترجمه گوگل]با این حال، حادثه DP در معرض نارضایتی کنگره های غیرواقعی از نحوه کمیته و بوش قرار گرفته است


کلمات دیگر: