کلمه جو
صفحه اصلی

ootlambert

دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] فوت لامبرت [ اف ال] واحد درخشایی . استفاده از واحد « آی سی» درخشایی یعنی شمع بر متر مربع ترجیح داده می شود.


کلمات دیگر: