کلمه جو
صفحه اصلی

paragaster

انگلیسی به فارسی

paragaster


دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] شبه شکمی حفره مرکزی اسفنجها.


کلمات دیگر: