کلمه جو
صفحه اصلی

reacquisition

انگلیسی به فارسی

بازخورد


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: combined form of acquisition.

• instance of reobtaining, instance of procuring again

دیکشنری تخصصی

[حسابداری] بازخرید

پیشنهاد کاربران

بازخرید


کلمات دیگر: