کلمه جو
صفحه اصلی

abassi

انگلیسی به فارسی

آبادی


دیکشنری تخصصی

[نساجی] پنبه عباسی ( نوعی پنبه مصری در مصر سفلی که کاملا سفید با یک ویک چهارم اینچ طول و کیفیت مرغوب است)


کلمات دیگر: