کلمه جو
صفحه اصلی

histosol

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] هیستوسول در رده بندی ارائه شده توسط دپارتمان خاک کشاورزی ایالات متحده، عنوان مزبور برای یک رده خاکی که ترکیب آن در 8 سانتی متر فوقانی دارای بیش از 50? مواد آلی است، به کار می رود. اغلب خاک های این رده در تمامی طول سال یا در بخش اعظم آن و در صورت زهکشی نشدن به طریق مصنوعی، اشباع یا نزدیک به اشباع هستند. در نام گذاری زیر رده ها و گروه های خاکی بزرگ رده مذکوراز پسوند ist استفاده می شود. مقایسه شود با: bog soil. در این رابطه به معنای واژه های fibrist؛ folist؛ hemist؛ saprist مراجعه نمایید.
[آب و خاک] هیستوسول ها


کلمات دیگر: