کلمه جو
صفحه اصلی

subfamily


معنی : خانواده فرعی، تیره فرعی
معانی دیگر : (بخشی از خانواده ی زبان ها که از شاخه بزرگتر است و از خانواده کوچکتر است) زیر خانواده، (رده بندی جانوران و گیاهان) زیر تیره، تیریزه

انگلیسی به فارسی

خانواده فرعی، تیره فرعی


زیرخانواده، خانواده فرعی، تیره فرعی


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
حالات: subfamilies
(1) تعریف: a biological classification of related organisms ranked between a family and a genus.

(2) تعریف: a linguistic classification of related languages ranked between a family and a branch.

• subdivision of a family (biology)

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] زیرخانواده، در طبقه بندی موجودات پایین تر از خانواده
[ریاضیات] زیرخانواده

مترادف و متضاد

خانواده فرعی (اسم)
subfamily

تیره فرعی (اسم)
subfamily, subgenus

جملات نمونه

1. the iranian subfamily of indo-european languages
زیر خانواده ایرانی از زبان های هند و اروپایی

2. A subfamily of the Indo-European language family that consists of the Baltic and Slavic branches.
[ترجمه ترگمان]A از خانواده زبان های هندواروپایی است که از کشورهای بالتیک و اسلاوی تشکیل یافته است
[ترجمه گوگل]زیرزمینی خانواده زبان هندو اروپایی که شامل شاخه های بالتیک و اسلاوی است

3. Bischofioideae, a new subfamily of Euphorbiaceae.
[ترجمه ترگمان] Bischofioideae \"، یه\" subfamily \"جدید از\" Euphorbiaceae
[ترجمه گوگل]Bischofioideae، یک زیرمجموعه جدید Euphorbiaceae

4. Results 49 species, 20 genera, 4 subfamily of the family Calliphoridae were recognized in Shanxi Province.
[ترجمه ترگمان]نتایج ۴۹ گونه، ۲۰ سرده و ۴ subfamily از خانواده Calliphoridae در استان Shanxi شناسایی شدند
[ترجمه گوگل]نتایج 49 گونه، 20 جنس، 4 زیر خانواده خانواده Calliphoridae در استان شانشی به رسمیت شناخته شدند

5. Olfactory receptor, family subfamily AV, member 1 pseudogene.
[ترجمه ترگمان]گیرنده های olfactory، خانواده subfamily AV، ۱ pseudogene
[ترجمه گوگل]گیرنده التهابی، زیر گروه فامیلی AV، عضو 1 پسیوژن

6. A subfamily of the Altaic language family spoken in eastern Siberia and northern Manchuria that includes Tungus and Manchu.
[ترجمه ترگمان]A از خانواده زبانی Altaic در سیبری شرقی و منچوری شمالی که شامل Tungus و Manchu است، صحبت کردند
[ترجمه گوگل]یک زیرمجموعه از خانواده زبان آلتایی در شرق سیبری و شمال آفریقا که شامل تونگوس و مانچو است صحبت می کند

7. Objective To study biogeography of subfamily Mydaeinae Muscidae from Qinghai - Xizang Plateau.
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه biogeography of Mydaeinae از فلات چینگ های به Xizang
[ترجمه گوگل]هدف مطالعه زیست شناسی زیر زمینی Mayaeinae Muscidae از چینشی - Xizang فلات

8. Moreover, as a member of AMPK subfamily, BRSK 2 is likely regulated by energy stress.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، به عنوان عضوی از AMPK subfamily، BRSK ۲ احتمالا با فشار انرژی کنترل می شود
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، به عنوان یک عضو زیر خانواده خانواده AMPK، BRSK 2 به واسطه استرس انرژی تنظیم می شود

9. The distribution pattern, fauna and diversity of the subfamily Phorinae in China were studied by using the method of zoogeographical region.
[ترجمه ترگمان]الگوی پراکنش، جانوری و تنوع of subfamily در چین با استفاده از روش منطقه zoogeographical مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]الگوی توزیع، فون و تنوع زیرشاخه فورینای در چین با استفاده از روش منطقه زوجی مورد مطالعه قرار گرفت

10. The results show that relationship among three genera in the subfamily Heliotropioideae of the Boraginaceae is close.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان می دهد که رابطه بین سه سرده در the Heliotropioideae از the نزدیک است
[ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که ارتباط بین سه جنس در زیرخانواده Heliotropioideae Boraginaceae نزدیک است

11. A scientific name of taxon at the rank of subfamily . Such names have the suffix - INAE.
[ترجمه ترگمان]نام علمی of در درجه of این اسامی پسوند - INAE هستند
[ترجمه گوگل]نام علمی تاکسون در رده زیرخانواده چنین اسامی دارای پسوند - INAE هستند

12. Objective To investigate the genera and distribution of the subfamily Coenosiinae in Hebei province of China.
[ترجمه ترگمان]هدف تحقیق درباره سرده و توزیع the Coenosiinae در استان Hebei چین
[ترجمه گوگل]هدف بررسی گونه ها و توزیع گروه زیرزمینی Coenosiinae در استان هبی در چین

13. Results 66 species, 12 races, 22 genera, 4 subfamily were recognized in Hebei province.
[ترجمه ترگمان]نتایج ۶۶ گونه، ۱۲ نژاد، ۲۲ سرده و ۴ نژاد در استان Hebei شناسایی شدند
[ترجمه گوگل]نتایج 66 گونه، 12 نژاد، 22 جنس، 4 زیر خانواده در استان هبی شناسایی شدند

14. The hind wing venation characters are of taxonomic significance in tribal, generic level and of value in explaining the phylogenetic relationships among tribes of the subfamily Laminae .
[ترجمه ترگمان]این دو شخصیت دارای اهمیت طبقه بندی در سطح قبیله ای، عمومی و ارزش در توضیح روابط فیلوژنتیکی در میان قبایل the هستند
[ترجمه گوگل]شخصیت های ظاهر بالایی بالایی از اهمیت تاکسونومی در سطح قبیله ای، عمومی و ارزش در توضیح روابط فیلوژنتیکی میان قبیله های زیر خانواده خانواده Laminae است

the Iranian subfamily of Indo-European languages

زیرخانواده ایرانی از زبان‌های هند و اروپاییکلمات دیگر: