کلمه جو
صفحه اصلی

quicklime


معنی : اهک زنده، اهک خام
معانی دیگر : آهک زنده، اهک اب ندیده، اهک زنده، اهک خام

انگلیسی به فارسی

کم آبی، اهک زنده، اهک خام


اهک زنده، اهک خام


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: calcium oxide, obtained by roasting limestone, shells, and the like; unslaked lime.

• lime, unslaked lime, solid material made from calcium oxide and magnesium oxide (used in construction and agriculture)
quicklime is a white substance made by heating limestone. it is used, for example, for making cement.

دیکشنری تخصصی

[عمران و معماری] آهک زنده - آهک بدون آب - آهک غیر شکفته - آهک خالص
[مهندسی گاز] آهکزنده، آهک خام

مترادف و متضاد

اهک زنده (اسم)
quicklime

اهک خام (اسم)
quicklime

جملات نمونه

1. Industrial quicklime is commonly used for the manufacture of cement.
[ترجمه ترگمان]آهک صنعتی معمولا برای تولید سیمان مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]کم خونی صنعتی معمولا برای ساخت سیمان استفاده می شود

2. If the quicklime cure proves effective, it is will reduce costs by four-fifths.
[ترجمه ترگمان]اگر درمان آهک مصنوعی موثر باشد، هزینه ها را با چهار پنجم کاهش می دهد
[ترجمه گوگل]اگر درمان کریستال سولفید اثبات مؤثر باشد، این هزینه ها را با چهار پنجم کاهش می دهد

3. After being placed in quicklime to dry, they were steamed for twelve hours - a process that was repeated several times.
[ترجمه ترگمان]پس از آنکه با آهک به خشکی قرار داده شدند، برای دوازده ساعت بخار شدند - فرآیندی که چندین بار تکرار شد
[ترجمه گوگل]یک فرایند است که چندین بار تکرار شد - پس از در آهک قرار داده شده به خشک، آنها را برای دوازده ساعت بخار پز شد

4. Slaked lime is less effective and quicklime is altogether too fierce.
[ترجمه ترگمان]روی هم رفته آهک و آهک کم تر موثر است و آهک هم بسیار شدید است
[ترجمه گوگل]آهک شلغه کمتر موثر است و آهک آهک همیشه بسیار شدید است

5. Hydrated Lime, Quicklime, Calcium Hydroxide, Calcium Oxide, Calcium Carbonate, Refractory Products Chemical Supplies.
[ترجمه ترگمان]Hydrated Lime، quicklime، کلسیم hydroxide، اکسید کلسیم، کلسیم Carbonate، محصولات شیمیایی Supplies
[ترجمه گوگل]آهک هیدراته، کم آبی، کلسیم هیدروکسید، اکسید کلسیم، کربنات کلسیم، مواد شیمیایی مواد نسوز

6. The vitrifiable mixture is composed of sand, quicklime, charcoal, and soda ash obtained by burning seaweed.
[ترجمه ترگمان]مخلوط vitrifiable از ماسه، آهک، زغال و خاکستر سودا که با سوزاندن جلبک دریایی به دست می آید، تشکیل شده است
[ترجمه گوگل]مخلوط انباشته شده از شن و ماسه، آهک آهک، زغال چوب و خاکستر سودا حاصل از سوزاندن جلبک دریایی تشکیل شده است

7. Results of experiments in combined application of quicklime and dipterex for treatment of some ectoparasitic diseases and curing diseases broke out in ponds are reported.
[ترجمه ترگمان]نتایج آزمایش ها در یک کاربرد ترکیبی از پودر آهک و dipterex برای درمان برخی از بیماری ها و درمان بیماری ها در ponds گزارش شده است
[ترجمه گوگل]نتایج آزمایشات در کاربرد ترکیبی آهک آفتابگردان و دوپرتکس برای درمان بعضی از بیماریهای اکتوپراسیتیک و بیماریهای درمانی در حوضچه گزارش شده است

8. Quicklime combines with water to form slaked lime.
[ترجمه ترگمان]quicklime با آب ترکیب می شود تا لیمو ترش تشکیل شود
[ترجمه گوگل]آهک آهک با آب مخلوط می شود تا آهک شکسته ایجاد شود

9. The conception of quicklime pile is introduced and its strengthening mechanics in foundation construction are elaborated.
[ترجمه ترگمان]مفهوم توده آهک (آهک)معرفی شده است و مکانیک تقویت آن در ساخت وساز پایه به تفصیل شرح داده می شود
[ترجمه گوگل]مفهوم شمع آهکی معرفی شده است و مکانیک تقویت آن در ساخت بنیاد مشخص شده است

10. By controlling FeO and quicklime content, and improving the permeability and oxidation atmosphere of the sinter bed, the sinters with calcium ferrite as main binding phase can be produced.
[ترجمه ترگمان]با کنترل محتوای FeO و آهک، و بهبود نفوذپذیری گاز و اکسیداسیون بس تر sinter، the با فریت به عنوان فاز اتصال اصلی می تواند تولید شود
[ترجمه گوگل]با کنترل FeO و مقدار کم آبی، و بهبود نفوذپذیری و فضای اکسیداسیون تخت تلگراف، می توان با فرتراژ کلسیم به عنوان فاز اتصال دهنده تولید می شود

11. By lunchtime he would be lying in the darkness and the corrosive quicklime.
[ترجمه ترگمان]تا وقت ناهار او در تاریکی دراز کشیده بود و آن quicklime خورنده
[ترجمه گوگل]در ناهار او دروغ می گوید در تاریکی و کثیف خورنده خورنده

12. Pointing at fluctuant sulfur content and burning character of metallurgical quicklime sample, determining sulfur in metallurgical quicklime by combustion iodometry is improved.
[ترجمه ترگمان]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[ترجمه گوگل]با توجه به محتوای گوگرد و محتوای سولفورمیک مولکول های آلاینده های آلاینده های متالورژیکی، تعیین مقدار گوگرد در آلیاژهای متالورژی با استفاده از یودومتری احتراق بهبود یافته است

13. Firefighters work to reach four workers trapped inside a collapsed hillside lime kiln, used to produce quicklime, a key ingredient in mortar and other compounds.
[ترجمه ترگمان]آتش نشانان برای رسیدن به چهار کارگر که در درون کوره lime کوره در گیر افتاده بودند، برای تولید پودر آهک، یک جز کلیدی در ملات و دیگر ترکیبات کار می کردند
[ترجمه گوگل]آتش نشانان برای رسیدن به چهار کارگر به دام افتاده در یک کوره آهک فرو می ریزند که برای تولید آهک خام، یک ماده کلیدی در ملات و ترکیبات دیگر، کار می کنند

14. Objective : To study the depilatory efficacy of sulphurate alkali + quicklime + alcohol solution.
[ترجمه ترگمان]هدف: مطالعه اثربخشی depilatory محلول alkali + آهک + محلول الکل
[ترجمه گوگل]هدف: مطالعه اثر بخشی محلول آلکالن سولفوریک محلول الکل سولفوریک


کلمات دیگر: