کلمه جو
صفحه اصلی

penstock


معنی : ابگیر، دریچه مخصوص تنظیم جریان اب
معانی دیگر : (کانال آبیاری و سد و غیره) دریچه

انگلیسی به فارسی

آبگیر، دریچه مخصوص تنظیم جریان اب


پنستاک، ابگیر، دریچه مخصوص تنظیم جریان اب


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
(1) تعریف: a gate or sluice that controls a flow of water.

(2) تعریف: a tube, trough, or other conduit for carrying water to a water wheel or turbine.

• gate or trough for carrying water to water wheel

دیکشنری تخصصی

[عمران و معماری] لوله تحت فشار - شیرکشویی - مجرای تحت فشار - بارناو
[زمین شناسی] آبگیر، دریچه مخصوص تنظ یم جریان آب، لوله آب بر
[آب و خاک] مجرای تحت فشار-پنستاک

مترادف و متضاد

ابگیر (اسم)
pool, basin, sluice, penstock, weathering

دریچه مخصوص تنظیم جریان اب (اسم)
penstock

جملات نمونه

1. This kind of penstocks is the most practical overhaul penstock now and it is worth spread and application in water conservancy, water and electricity project.
[ترجمه ترگمان]این نوع of در حال حاضر the practical است و ارزش انتشار و کاربرد در پروژه های آب، آب و برق را دارد
[ترجمه گوگل]این نوع پنوماتیک در حال حاضر عملی ترین تعمیر پنوماتیک است و ارزش آن در برنامه های حفاظت از آب، آب و برق مورد استفاده قرار می گیرد

2. This paper introduces systems the design penstock bulkhead of the Tianhu hydropower station.
[ترجمه ترگمان]این مقاله سیستم های the طراحی ایستگاه برق آبی Tianhu را معرفی می کند
[ترجمه گوگل]این مقاله سیستم هایی را طراحی می کند که از جداره پنسات طراحی شده در ایستگاه آبی نیروگاه تیانو استفاده می کنند

3. Our penstock were once used in aiding engineering projects for foreign countries, such as Mugere and Kain Hydropower Station projects in the Republic of Burundi.
[ترجمه ترگمان]penstock ما زمانی برای کمک به پروژه های مهندسی برای کشورهای خارجی مانند Mugere و Kain برق آبی Kain در جمهوری بوروندی به کار گرفته شدند
[ترجمه گوگل]پنوماتیک ما بعدها در کمک به پروژه های مهندسی برای کشورهای خارجی مانند پروژه های نیروگاه برق آبی Mugere و Kain در جمهوری بوروندی مورد استفاده قرار گرفت

4. Steel Lined Reinforced Concrete Penstock is important new hydropower station structure, and it is widely used for its specific advantages.
[ترجمه ترگمان]سازه های بتونی مسلح شده فولاد، ساختار ایستگاه برق آبی مهم است و به طور گسترده برای مزایای خاص خود استفاده می شود
[ترجمه گوگل]پنوماتیک بتن مسلح شده از فولاد، ساختار جدید نیروگاه های آبی مهم است و به طور گسترده ای برای مزایای خاص آن استفاده می شود

5. The diameter of the penstock of hydropower station is an important design parameter.
[ترجمه ترگمان]قطر ایستگاه برق آبی یک پارامتر طراحی مهم است
[ترجمه گوگل]قطر قطعه قطعه ای از نیروگاه برق آبی یک پارامتر طراحی مهم است

6. A reinforced concrete penstock with steel lining located on the downstream surface of concrete dam is a structure of new type being developed both abroad and in China.
[ترجمه ترگمان]سازه های بتونی مسلح شده با آستر فولادی که در سطح پایین دست سد بتن قرار دارد، ساختاری از نوع جدیدی است که هم در خارج از کشور و هم در چین توسعه داده می شود
[ترجمه گوگل]یک بتن مسلح بتونی با پوشش فولادی که در سطح سد بتنی قرار دارد، ساختار نوع جدیدی است که در خارج از کشور و در چین توسعه یافته است

7. Penstock fabrication and installation is a comprehensive construction technology.
[ترجمه ترگمان]ساخت و نصب penstock یک تکنولوژی ساخت جامع است
[ترجمه گوگل]ساخت و نصب Penstock تکنولوژی ساخت جامع است

8. An automatic measurement and long-distance transmission system for penstock level based on ADAM5510 and GSM was introduced in this paper.
[ترجمه ترگمان]یک سیستم انتقال خودکار و سیستم انتقال مسافت طولانی برای سطح penstock براساس ADAM۵۵۱۰ و GSM در این مقاله معرفی شد
[ترجمه گوگل]در این مقاله، یک سیستم اندازه گیری اتوماتیک و سیستم انتقال از راه دور برای سطح پرچم بر اساس ADAM5510 و GSM معرفی شد

9. Pls keep provision on MIV upstream pipe for penstock drain.
[ترجمه ترگمان]Pls مواد غذایی را در لوله رو به بالا برای تخلیه فاضلاب نگه می دارند
[ترجمه گوگل]Pls نگهداری لوله MIV upstream برای تخلیه مجدد قلع را نگه دارید

10. Steel Lined Reinforced Concrete Penstock ( SLRCP ) was firstly applied to hydroelectric power stations in 1960 s.
[ترجمه ترگمان]اولین بار در دهه ۱۹۶۰ برای نیروگاه های برق آبی مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه گوگل]پنوماتیک بتن مسلح شده بر روی فولاد (SLRCP) برای اولین بار در سال 1960 به نیروگاه های برق آبی اعمال شد

11. The utility model is characterized in that the nozzle includes a water channel butted with a penstock and a nozzle body of a nozzle.
[ترجمه ترگمان]مدل مصرفی در این امر مشخص می شود که نازل حاوی یک کانال آب با یک penstock و یک نازل نازل از نازل است
[ترجمه گوگل]مدل ابزار مشخص شده است که نازل دارای یک کانال آب با یک چاقو و یک بدن نازل از یک نازل است

12. The clarified water enters each filter through two holes one of them being closed by an automatic penstock (called cross -wash reduction).
[ترجمه ترگمان]آب شفاف شده وارد هر فیلتر از طریق دو حفره می شود که یکی از آن ها توسط an اتوماتیک (به نام کاهش wash)بسته می شود
[ترجمه گوگل]آب تصفیه شده به هر فیلتر از طریق دو سوراخ وارد می شود که یکی از آنها توسط یک صندلی اتوماتیک بسته می شود (به اصطلاح 'کاهش شستشوی متقاطع')

13. There are always lots of scattered stations needed to be measurement during the process of penstock level measurement.
[ترجمه ترگمان]همیشه ایستگاه های پراکنده زیادی وجود دارند که باید در طول فرآیند اندازه گیری سطح penstock اندازه گیری شوند
[ترجمه گوگل]همیشه ایستگاه های پراکنده ای وجود دارد که برای اندازه گیری سطح Penstock باید اندازه گیری شود

14. An optimal policy can bo obtained after resolving the model and day-by-day calculating in real-time operation, the daily penstock releases and spillages can be determined.
[ترجمه ترگمان]یک سیاست بهینه می تواند پس از حل مدل و محاسبه روزانه در عملیات بلادرنگ بدست آید، انتشار penstock روزانه و spillages را می توان تعیین کرد
[ترجمه گوگل]یک سیاست بهینه می تواند پس از حل و فصل مدل و محاسبه روز به روز در عملیات در زمان واقعی به دست آمده، منتشر روزانه و ریخته گری روزانه می تواند تعیین شود

15. The company founds in 199 Is melts the metal penstock, the pencil lead, the pen tip, the pen cap, the pen circle and the end product processing is a body specialized business Enterprise.
[ترجمه ترگمان]شرکت در ۱۹۹ ویژگی فلزی ذوب می شود، penstock فلزی، نوک مداد، نوک قلم، دایره خودکار و پردازش محصول نهایی یک شرکت کسب وکار تخصصی است
[ترجمه گوگل]این شرکت در سال 199 به بازار می آید قلم فلزی، سرب مداد، نوک قلم، قلم قلم، قلم دایره و پردازش محصول نهایی یک شرکت متخصص کسب و کار است


کلمات دیگر: