کلمه جو
صفحه اصلی

degradable

انگلیسی به انگلیسی

• able to be humiliated; reduceable (in amount, size, etc.); able to be broken down (chemistry)

دیکشنری تخصصی

[پلیمر] تخریب پذیر

جملات نمونه

1. These bags are made of degradable plastic.
[ترجمه ترگمان]این کیسه ها از پلاستیک degradable ساخته شده اند
[ترجمه گوگل]این کیسه های ساخته شده از پلاستیک تجزیه پذیر هستند

2. This paper analyzes the factors use and degradable lunch container to transform real productive forces.
[ترجمه ترگمان]این مقاله عواملی را تجزیه و تحلیل می کند که استفاده از کانتینرها و degradable نهار را برای تبدیل نیروهای مولد واقعی مورد تحلیل قرار می دهد
[ترجمه گوگل]در این مقاله، استفاده از فاکتورها و ظرف ناهار خوری تجزیه پذیر برای تبدیل نیروهای تولیدی واقعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

3. Objective To select degradable materials and best seeding method for tissue engineering blood vessel.
[ترجمه ترگمان]هدف برای انتخاب مواد degradable و بهترین روش رده بندی برای رگ خونی مهندسی بافت
[ترجمه گوگل]هدف: برای انتخاب مواد قابل تجزیه و بهترین روش کاشت برای مهندسی بافت مهندسی بافت

4. The production technology of degradable one-way tableware from early long-corn rice and rice husk as direct material through grinding, mixing and then thermal forming was established.
[ترجمه ترگمان]فن آوری تولید of یک طرفه با کارد و چنگال از early بلند برنج و برنج به عنوان ماده مستقیما از طریق خرد کردن، مخلوط کردن و سپس تشکیل حرارتی تشکیل شده است
[ترجمه گوگل]فن آوری تولید یک کاردستی یک طرفه قابل تجزیه از برنج زودرس ذرت و پوسته برنج به عنوان مواد مستقیم از طریق سنگ زنی، مخلوط کردن و سپس شکل گیری حرارت ایجاد شد

5. A kind of degradable and absorbable composite for bone fracture fixation with high strength and module is presented, which is made of unidirection CPP/PLLA fiber composite.
[ترجمه ترگمان]نوعی از degradable و absorbable برای تثبیت شکستگی استخوان با مقاومت بالا و مدول ارائه شده، که از ترکیب فیبر CPP CPP \/ PLLA تشکیل شده است
[ترجمه گوگل]یک نوع کامپوزیت قابل تجزیه و قابل جذب برای شکستگی استخوان با استحکام بالا و ماژول ارائه شده است که از کامپوزیت فیبر کامپوزیت CPP / PLLA یک طرفه ساخته شده است

6. It introduces the Diodegration charateristics of Double Degradable Plastic Membrane for fields ( DDPMF ) .
[ترجمه ترگمان]آن the charateristics از غشا دوگانه پلاستیک را برای زمینه ها (DDPMF)معرفی می کند
[ترجمه گوگل]آن را معرفی ویژگی های دوز دفع پلاستیک پلاستیک برای زمینه (DDPMF)

7. The degradable law of PLA was researched will be propitious to apply it and dispose the waste.
[ترجمه ترگمان]قانون degradable PLA مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا آن را اعمال کرده و زباله را از بین ببرد
[ترجمه گوگل]قانون تجزیه پذیری PLA مورد تحقیق قرار گرفته است و برای اعمال آن، و دفع زباله، سودمند خواهد بود

8. The properties of starch - based degradable plastic with glycerol as the plasticizer summarized in present paper.
[ترجمه ترگمان]خواص پلاستیک degradable مبتنی بر نشاسته با گلیسرول به عنوان the که در این مقاله خلاصه شده است
[ترجمه گوگل]خواص پلاستیک تجزیه پذیر مبتنی بر نشاسته با گلیسرول به عنوان پلاسمایی در مقاله حاضر خلاصه شده است

9. After the development research of degradable plastic, the study of pyrolysis on ordinary polyolefine especially polyethylene has become the mian direction of research.
[ترجمه ترگمان]پس از تحقیقات توسعه پلاستیک degradable، مطالعه of بر روی polyolefine معمولی به خصوص پلی اتیلن به خصوص در جهت mian تبدیل شده است
[ترجمه گوگل]پس از تحقیق توسعه پلاستیک تجزیه پذیر، مطالعه پیرولیز در polyolefine عادی، به خصوص پلی اتیلن، تبدیل به مسیر تحقیق شده است

10. The protein-based degradable plastic films were prepared by solution casting method with the well-dispersed solution of glutin, inorganic fillers and composite plasticizers.
[ترجمه ترگمان]فیلم های پلاستیکی degradable مبتنی بر پروتیین توسط روش ریخته گری با محلول مخلوط شده of، پرکننده غیرآلی و plasticizers کامپوزیت تهیه شدند
[ترجمه گوگل]فیلم های پلاستیکی تجزیه پذیر مبتنی بر پروتئین توسط روش ریخته گری ریخته گری با محلول به خوبی پراکنده گلوتین، پرکننده های معدنی و پلاستیک های مصنوعی تهیه شد

11. Degradable environmental materials can be produced from straws by embracing the technology of biological bacterizaion and protein denature.
[ترجمه ترگمان]مواد زیست محیطی degradable را می توان با در نظر گرفتن فن آوری of زیستی و denature پروتئین تولید کرد
[ترجمه گوگل]با استفاده از تکنولوژی بیوتکنولوژی بیولوژیکی و پروتئین دنتارا، مواد زیست محیطی قابل تجزیه می توانند از نی ساخته شوند

12. Environmentalists are keen on degradable materials.
[ترجمه ترگمان]متخصصان محیط زیست مراقب مواد degradable هستند
[ترجمه گوگل]محیط زیست مشتاق مواد قابل تجزیه است

13. Cloth were made of bio - degradable anti - tear paper, first choice for computer users.
[ترجمه ترگمان]Cloth از کاغذ bio - ساخته شده اند که اولین انتخاب برای کاربران رایانه است
[ترجمه گوگل]پارچه از پارچه ضد زنگ زیستی تجزیه پذیر ساخته شده است، اولین انتخاب برای کاربران کامپیوتر

14. The photo degradable behavior and physical properties of the photooxidable PE containing twin photosensitizers were studied.
[ترجمه ترگمان]رفتار degradable تصویر و ویژگی های فیزیکی of PE که حاوی دو photosensitizers هستند مورد مطالعه قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]رفتار تخریب عکس و خواص فیزیکی PH photoxidable که حاوی عکس های حساس به دوقلو بودند مورد مطالعه قرار گرفت

پیشنهاد کاربران

قابل تجزیه، تجزیه پذیر

تجزیه پذیر


کلمات دیگر: