کلمه جو
صفحه اصلی

geometry


معنی : علم هندسه
معانی دیگر : هندسه

انگلیسی به فارسی

هندسه، علم هندسه


علم هندسه


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
حالات: geometries
(1) تعریف: the mathematical study of planar or spatial objects such as points, lines, planes, and solid figures.

(2) تعریف: any of various systems of geometry based upon different sets of assumptions called axioms.

- non-Euclidian geometry
[ترجمه ترگمان] هندسه اقلیدسی
[ترجمه گوگل] هندسه غیر اقلیدسی

(3) تعریف: the shape, arrangement, or design of a planar or spatial object.

- the geometry of a snowflake
[ترجمه ترگمان] هندسه یک دانه برف
[ترجمه گوگل] هندسه یک برف ریزه

• mathematical study of lines and points and angles
geometry is a mathematical science concerned with the measurement of lines, angles, curves, and shapes.

دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] هندسه
[زمین شناسی] هندسه
[ریاضیات] هندسه، علم هندسه
[پلیمر] شکل هندسه، هندسه

مترادف و متضاد

علم هندسه (اسم)
geometry

جملات نمونه

1. cartesian geometry
هندسه ی دکارتی

2. coordinate geometry
هندسه ی آراسته

3. differential geometry
هندسه ی وابردی،هندسه ی دیفرانسیل

4. euclidean geometry
هندسه ی اقلیدسی

5. hyperbolic geometry
هندسه هذلولی

6. projective geometry
هندسه ی تصویری

7. the basic principles of geometry
اصول بنیادین هندسه

8. he is digging away at geometry problems
او دارد سخت روی مسائل هندسه کار می کند.

9. he is a boring teacher who moralizes instead of teaching geometry
او معلم خسته کننده ای است که به جای تدریس هندسه،موعظه ی اخلاقی می کند.

10. He studies spherical geometry.
[ترجمه ترگمان]او هندسه کروی را مطالعه می کند
[ترجمه گوگل]او هندسه کروی را مطالعه می کند

11. Gliffs have notions of geometry, and can allocate and request space.
[ترجمه ترگمان]Gliffs دارای مفاهیم هندسی هستند و می توانند فضا را تخصیص داده و درخواست دهند
[ترجمه گوگل]Gliffs دارای مفاهیم هندسی است و می تواند فضای اختصاص داده و درخواست کند

12. In Chapter 3 examples of the geometry of curved spaces are discussed, beginning with two-dimensional surfaces.
[ترجمه ترگمان]در فصل ۳ نمونه هایی از هندسه فضاهای خمیده با سطوح دو بعدی مورد بحث قرار گرفته اند
[ترجمه گوگل]در فصل 3 نمونه هایی از هندسه فضاهای منحنی بحث شده است، که از سطوح دو بعدی شروع می شود

13. Previously, Euclidean geometry had stated that parallel lines never meet.
[ترجمه ترگمان]قبلا، هندسه اقلیدسی گفته بود که خطوط موازی هرگز یکدیگر را ملاقات نمی کنند
[ترجمه گوگل]پیش از این، هندسه اقلیدسی اعلام کرده بود که خطوط موازی هرگز ملاقات نمی کنند

14. All the principles of sacred geometry were applied in their construction.
[ترجمه ترگمان]همه اصول هندسه مقدس در ساخت آن ها اعمال شد
[ترجمه گوگل]تمام اصول هندسه مقدس در ساخت آنها اعمال شد

Euclidean geometry

هندسه‌ی اقلیدسی


پیشنهاد کاربران

حالت، وضعیت، موقعیت

هندسه، ساختار، الگو

شکل، قالب

آرایش هندسی

مختصات

هندسه
noun
[noncount] : a branch of mathematics that deals with points, lines, angles, surfaces, and solids

GEOMETRIC صفت
GEOMETRICAL صفت
GEOMETRICALLY قید

◀️geometric shapes/patterns


کلمات دیگر: