کلمه جو
صفحه اصلی

jackstrawing

دیکشنری تخصصی

[پلیمر] الیاف نما، برجستگی ظاهری الیاف شیشه و نمایان شدن سفیدی آن در چندلایی است زیرا شیشه از رزین به سبب گرمازایی زیاد که به جهت ضخامت زیاد رزین بوجود آمده جدا می شود و فقط مشکل ظاهری ایجاد می کند.


کلمات دیگر: