کلمه جو
صفحه اصلی

magmatic

انگلیسی به فارسی

ماگمایی


انگلیسی به انگلیسی

• (geology) of or pertaining to magma (molten rock beneath the earth's crust)

دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] ماگمایی، وابسته به ماگما (مواد مذاب زیر پوسته کره زمین)


کلمات دیگر: