کلمه جو
صفحه اصلی

condensing

انگلیسی به فارسی

متراکم، منقبض کردن، متراکم کردن، هم چگال کردن، تغلیظ کردن، مختصرومفیدکردن، چگالیدن


دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] تقطیر
[نساجی] متراکم سازی - غلیظ سازی - فشردن و مالش دادن نیمچه نخ در آخرین کارد پشمی

پیشنهاد کاربران

چگالش


کلمات دیگر: