کلمه جو
صفحه اصلی

subtext


معنی درونی، زیر چم، معنای پنهان

انگلیسی به فارسی

زیرنویس


انگلیسی به انگلیسی

• underlying meaning, implicit meaning (of a literary work, etc.)

پیشنهاد کاربران

زیرمتن

۱ - ترامتن
۲ - فرامتن

پسمتن

مضمون، محتوای اصلی، کنه مطلب

معنای نهفته معنای پنهان


کلمات دیگر: