کلمه جو
صفحه اصلی

trinomial


معنی : سه اسمی، دارای سه عبارت، شامل سه نام
معانی دیگر : (ریاضی) سه جمله ای، سه بندی، (رده بندی و نامگذاری گیاه و جانور) سه نام (اسم جنس و گونه و زیر گونه)، اسم علمی، اسم سه بخشی

انگلیسی به فارسی

شامل سه نام، دارای سه عبارت، سه اسمی


سه گانه، سه اسمی، دارای سه عبارت، شامل سه نام


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
(1) تعریف: an algebraic expression consisting of three terms that are connected by plus or minus signs.

(2) تعریف: the three-word taxonomic name of any plant or animal, designating its genus, species, and subspecies or variety.
صفت ( adjective )
مشتقات: trinomially (adv.)
(1) تعریف: composed of three terms or names.

(2) تعریف: of or pertaining to trinomials.

• polynomial comprised of three terms (mathematics)

دیکشنری تخصصی

[ریاضیات] سه جمله ای

مترادف و متضاد

سه اسمی (اسم)
trinomial

دارای سه عبارت (صفت)
trinomial

شامل سه نام (صفت)
trinomial

جملات نمونه

1. Trinomial property (i. e. cycle and add properties) of a family of nonlinear spreading sequences cascaded CMW sequences is discussed in this paper.
[ترجمه ترگمان]دارایی ثابت (i ای در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ~ ~ ~ در این مقاله به بحث و تبادل نظر پرداخته شده است
[ترجمه گوگل]در این مقاله بحث شده در خصوص ویژگی سه گانه (i e چرخه و اضافه کردن خواص) یک خانواده از توالی های گسترده غیرخطی توالی کوانتومی CMW

2. This paper develops a trinomial option pricing model that incorporates the first four moments of the stock return distribution.
[ترجمه ترگمان]این مقاله یک مدل قیمت گذاری گزینه trinomial را توسعه می دهد که شامل چهار لحظه اول توزیع بازده سهام است
[ترجمه گوگل]این مقاله یک مدل قیمت گذاری سه گانه ای را ارائه می دهد که شامل چهار لحظه اول توزیع بازده سهام می شود

3. The text puts forward a new trinomial tree model to study the solution of Asian option. The text consists of 5 chapters.
[ترجمه ترگمان]متن یک مدل درخت trinomial جدید را برای مطالعه راه حل گزینه آسیایی مطرح می کند متن شامل ۵ فصل است
[ترجمه گوگل]این متن یک مدل درخت سه گانه جدید را برای بررسی راه حل گزینه آسیایی ارائه می دهد متن شامل 5 فصل است

4. It is set up trinomial equation for fractured well on low-permeability gas reservoirs based on percolation mechanics.
[ترجمه ترگمان]همچنین معادله trinomial برای چاه شکسته در مخازن گازی با نفوذپذیری کم بر پایه مکانیک نفوذ تنظیم شده است
[ترجمه گوگل]این معادله سه گانه ای برای شکستگی به خوبی در مخازن گاز با نفوذ پذیری پایین بر اساس مکانیک نفوذی تنظیم شده است

5. The trinomial distribution risk model in discrete setting is explored . The probability of ultimate ruin and the probability laws of the surplus immediately before ruin are discussed with emphasis.
[ترجمه ترگمان]مدل ریسک توزیع trinomial در تنظیمات گسسته مورد بررسی قرار می گیرد احتمال نابودی نهایی و قوانین احتمالی مازاد قبل از نابودی با تاکید مورد بحث قرار می گیرند
[ترجمه گوگل]مدل ریسک توزیع سه گانه در محیط گسسته مورد بررسی قرار گرفته است احتمال خرابی نهایی و قوانین احتمالی مازاد بلافاصله قبل از خرابکاری با تاکید مورد بحث قرار می گیرد

6. Table 2 presents the results of estimating a trinomial mode choice model on the estimation dataset.
[ترجمه ترگمان]جدول ۲ نتایج تخمین یک مدل انتخاب حالت trinomial بر روی مجموعه داده تخمین را نشان می دهد
[ترجمه گوگل]جدول 2 نتایج تخمین مدل انتخاب سه حالته مدل بر روی داده های برآورد را ارائه می دهد

7. It is set up trinomial equation for fractured well on - permeability gas reservoirs based on percolation mechanics.
[ترجمه ترگمان]این روش همچنین برای چاه شکسته در مخازن گازی چاه شکسته براساس مکانیک نفوذ تنظیم شده است
[ترجمه گوگل]این معادله سه گانه ای را برای مخازن گاز به خوبی در - نفوذپذیری بر اساس مکانیک نفوذی تنظیم کرده است

8. A new high regular structure of partial parallel multiplier for irreducible trinomial generated finite field is proposed.
[ترجمه ترگمان]یک ساختار منظم جدید از ضرب کننده موازی جزیی برای میدان محدود ایجاد شده محدود ایجاد شده پیشنهاد می شود
[ترجمه گوگل]یک ساختار منظم جدید با توجه به ضرایب موازی جزئی برای تری نومولی تساوی بدون محدودیت تولید شده، پیشنهاد شده است

9. We give a conciser result and simplified the proof of the trinomial case and discuss a quadrinomial of some form. We just give the leading terms of the generators.
[ترجمه ترگمان]ما یک نتیجه نهایی را ارایه می دهیم و اثبات قضیه trinomial را ساده می کنیم و در مورد quadrinomial از یک شکل بحث می کنیم ما فقط شرایط پیشرو تولید کننده را به دست می دهیم
[ترجمه گوگل]ما یک نتیجه سازنده را به دست می آوریم و اثبات پرونده سه لایه را ساده می کنیم و در مورد یک چهارگانه از یک فرم بحث می کنیم ما فقط شرایط پیشرو ژنراتور را ارائه می دهیم

10. Furthermore, a two-factor model for pricing corporate bonds is proposed by using the trinomial tree model and taking the default risk into account.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، یک مدل دو عاملی برای قیمت گذاری اوراق قرضه شرکتی با استفاده از مدل درخت trinomial و در نظر گرفتن ریسک پیش فرض در نظر گرفته می شود
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، یک مدل دو بعدی برای قیمت اوراق قرضه شرکتی با استفاده از مدل درخت سه گانه و در نظر گرفتن ریسک پیش فرض پیشنهاد می شود

پیشنهاد کاربران

سه جمله ای, سه تا تک جمله ای


کلمات دیگر: