کلمه جو
صفحه اصلی

radiobiology


پرتو زیست شناسی، رادیوبیولژی، مبحک زیست شناسی مربوط به تشعشعات رادیو اکتیو

انگلیسی به فارسی

مبحث زیست‌شناسی مربوط به تشعشعات رادیو اکتیو


رادیوبیولوژی


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
مشتقات: radiobiological (adj.), radiobiologist (n.)
• : تعریف: the branch of biology concerned with the effects of radiation on living tissue and the use of radioactive tracers in the study of biological processes.

• branch of biology concerned with the effects of radiation on living material

دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] رادیو بیولوژی شاخه ای از زیست شناسی که به بررسی اثرات تابش بر بافتهای زنده می پردازد .


کلمات دیگر: