کلمه جو
صفحه اصلی

router


معنی : راه پیما، دستگاه جاده صاف کن
معانی دیگر : (شخص یا اسباب) کاونده، حکاک، رنده (کننده)، حفره ساز، سالک

انگلیسی به فارسی

سالک، راه پیما، دستگاه جاده صاف کن


روتر، راه پیما، دستگاه جاده صاف کن


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: in computing, a device located where two or more networks meet that transmits and routes data from one network to another.

• person or thing that routes; hardware device which directs messages across a network to their correct destination (computers); any of several power tools used to hollow out or furrow into a material

دیکشنری تخصصی

[عمران و معماری] قلم
[کامپیوتر] راهبر دستگاه سخت افزاری که دو یا چندین شبکه را هم متصل کرده و بسته های اطلاعاتی را به شبکه ی مناسبی مسیردهی می کند.
[برق و الکترونیک] مسیر یاب

مترادف و متضاد

راه پیما (اسم)
marcher, router, trudger

دستگاه جاده صاف کن (اسم)
router

جملات نمونه

1. At the low end, configuring the router will probably cost staff time.
[ترجمه ترگمان]در انتهای پایین، پیکربندی روتر احتمالا زمان کارکنان هزینه خواهد داشت
[ترجمه گوگل]در انتهای پایین، پیکربندی روتر احتمالا هزینه کارکنان را خواهد پرداخت

2. Lastly, if the screening router is circumvented by a hacker, the rest of the network is open to attack.
[ترجمه parand] اگر یک هکر موفق به دسترسی و در اختیار گرفتن یک روتر غربالگری شود، راه او برای ورود به شبکه و انجام حمله، باز خواهد بود
[ترجمه ترگمان]در نهایت، اگر مسیریاب غربالگری توسط یک هکر صورت گرفته باشد، بقیه شبکه برای حمله باز است
[ترجمه گوگل]در نهایت، اگر یک روتر غربالگری توسط یک هکر رفع شود، بقیه شبکه برای حمله باز است

3. For example, a router might send all addresses beginning with 21in one direction, and the rest in another.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، یک روتر ممکن است همه آدرس ها را با ۲۱ در یک جهت و بقیه را در یک جهت ارسال کند
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، یک روتر ممکن است تمام آدرس هایی را که شروع شده با 21 جهت در یک جهت، و بقیه در یکی دیگر ارسال کنند

4. A new multiprotocol router has also been added to the ScaNet range.
[ترجمه ترگمان]یک روتر multiprotocol جدید نیز به محدوده ScaNet اضافه شده است
[ترجمه گوگل]یک روتر multiprotocol جدید نیز به محدوده ScaNet اضافه شده است

5. Useful machines are an electric drill, a small router to make mortises and mouldings, and a small bandsaw.
[ترجمه ترگمان]ماشین های مفید یک مته برقی، یک روتر کوچک برای ساخت mortises و جامه ای و یک bandsaw کوچک هستند
[ترجمه گوگل]ماشین های مفید، یک مته الکتریکی، یک روتر کوچک برای مرتب کردن و قالب گیری، و یک نوار اره کوچک است

6. The radio system makes very efficient use of router resources in the system by creating Multicast IP groups only for the duration of a group call.
[ترجمه ترگمان]سیستم رادیویی از منابع روتر در سیستم با ایجاد چند گروه IP فقط برای مدت زمان تماس گروهی استفاده می کند
[ترجمه گوگل]سیستم رادیویی با ایجاد گروه های Multicast IP فقط برای مدت تماس یک گروه، از منابع روتر در سیستم بسیار کارآمد استفاده می کند

7. The IP router card supports two configuration modes: Console command line configuration and network command line configuration.
[ترجمه ترگمان]کارت روتر IP از دو حالت پیکربندی پشتیبانی می کند: پیکربندی خط فرمان کنسول و پیکربندی خط فرمان شبکه
[ترجمه گوگل]کارت روتر آی پی از دو حالت تنظیم مجدد پیکربندی خط فرمان کنسول و تنظیمات خط فرمان شبکه پشتیبانی می کند

8. Within a LAN environment the router contains broadcasts, provides local address resolution services, such as ARP and RARP, and may segment the network using a subnetwork structure.
[ترجمه ترگمان]در یک محیط LAN، مسیریاب شامل پخش رادیویی، خدمات وضوح آدرس محلی، مانند ARP و RARP است و ممکن است شبکه را با استفاده از ساختار subnetwork بخش بندی کند
[ترجمه گوگل]در محیط LAN، روتر شامل برنامه های پخش، ارائه خدمات حل و فصل آدرس محلی، مانند ARP و RARP، و شبکه ممکن است با استفاده از ساختار زیر شبکه سازگاری داشته باشد

9. A wireless router was hooked up to the mobile phone to give it the extra antenna power needed to send the coordinates down.
[ترجمه ترگمان]یک روتر بی سیم به تلفن همراه وصل شد تا به آن قدرت آنتن اضافی مورد نیاز برای ارسال مختصات را بدهد
[ترجمه گوگل]یک روتر بی سیم به تلفن همراه متصل شد تا قدرت آنتن اضافی مورد نیاز برای ارسال مختصات پایین را فراهم کند

10. The invention discloses a multi - autonomous system router level topological treatment system and a method.
[ترجمه ترگمان]این اختراع یک سیستم درمانی topological سطح multi و یک روش را نشان می دهد
[ترجمه گوگل]اختراع یک سیستم درمان توپولوژیک سطح روتر سیستم چند سیستم مستقل و یک روش را تشریح می کند

11. Many engineers believe that the use of a router provides better protection against hacking than a software firewall, because no computer Internet Protocol address are directly exposed to the Internet.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مهندسین بر این باورند که استفاده از مسیریاب، حفاظت بهتری نسبت به هک کردن دیواره آتش را فراهم می کند، زیرا هیچ نشانی پروتکل اینترنت رایانه ای مستقیما در معرض اینترنت قرار ندارد
[ترجمه گوگل]بسیاری از مهندسان معتقدند که استفاده از یک روتر حفاظت بهتر در برابر هک کردن از یک فایروال نرم افزاری را فراهم می کند، چرا که هیچ آدرس پروتکل اینترنت کامپیوتری به طور مستقیم در معرض اینترنت نیست

12. Since the NAT router now has the computer's source address and source port saved to the address translation table, it will continue to use that same port number for the duration of the connection.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که مسیریاب NAT در حال حاضر آدرس منبع کامپیوتر و درگاه منبع ذخیره شده در جدول ترجمه آدرس را دارد، همچنان از همان شماره درگاه برای مدت زمان اتصال استفاده خواهد کرد
[ترجمه گوگل]از آنجا که NAT روتر در حال حاضر آدرس منبع کامپیوتر و پورت منبع ذخیره شده به جدول ترجمه آدرس، آن را همچنان به استفاده از همان شماره پورت برای مدت زمان اتصال

13. The hostname on one router must match the username the other router has configured.
[ترجمه ترگمان]نام میزبان روی یک روتر باید با نام کاربری دیگری که مسیریاب دیگر پیکربندی شده است مطابقت داشته باشد
[ترجمه گوگل]نام میزبان در یک روتر باید با نام کاربری دیگری که روتر دیگر پیکربندی شده مطابقت کند

14. But Proteon has gone one stage further than 3Com by bundling both router and hub into a pre-configured chassis.
[ترجمه ترگمان]اما Proteon یک مرحله فراتر از ۳ Com که هم روتر و هم هاب را به یک شاسی از قبل شکل داده، رفته است
[ترجمه گوگل]اما پروتئون یک مرحله بیشتر از 3Com را با استفاده از روتر و هاب به یک شاسی از پیش تنظیم شده متصل کرده است

پیشنهاد کاربران

مسیر یاب ( الکتروتکنین برق )

مودم وای فای که امکان استفاده همزمان چند وسیله ذا فراهم می کند.
a modem can only connect to one device at a time, you'll need a router if you want to be able to access the internet from multiple devices

کامپیوتر=مسیریاب
نجاری=اورفرز

[رایانه]

رَهیاب

فانوس

( نجاری )
اور فرز

( کامپیوتر و IT ) مسیریاب

( نجاری )
CNC Router = سی ان سی منبت کاری

روتر وای فای

در مودم ( zyxel ) برای هک نشدن چند کلمه وجود دارد کدام عنوان صحیح استRuter. wifi. wifiExtender. nas. modem. switch. wgvpn


router ( رایانه و فنّاوری اطلاعات )
واژه مصوب: رهیاب 2
تعریف: ابزاری، معمولاً رایانه‏ای اختصاصی، که برای پیوند دادن دو شبکه به کار می‏رود، بستک های داده‏ها را دریافت و مقصد آنها را مشخص می‏کند و آنها را به شبکه‏ای که برایشان در نظر گرفته شده است، منتقل می‏سازد


کلمات دیگر: