کلمه جو
صفحه اصلی

heating


معنی : سیستم گرمایشی
معانی دیگر : عمل گرم کردن، گرم کننده، گرم شونده

انگلیسی به فارسی

گرم کننده ،گرم شونده


انگلیسی به انگلیسی

• process of warming, becoming hot
heating is the process or equipment involved in keeping a building warm.

دیکشنری تخصصی

[شیمی] گرمایش
[عمران و معماری] گرمسازی
[برق و الکترونیک] گرمایش

مترادف و متضاد

calefaction


سیستم گرمایشی (اسم)
heating

Synonyms: steaming, boiling, scalding, roasting, broiling, melting, baking, warming, cooking, grilling


Antonyms: refrigeration, freezing, cooling


جملات نمونه

1. heating gear
دستگاه تنظیم حرارت

2. solar heating
گرمسازی خورشیدی

3. central heating
حرارت مرکزی،شوفاژ سانترال

4. the building's heating installation
تاسیسات گرمایشی ساختمان

5. to temper steel by heating and sudden cooling
سخت کردن پولاد با گرم کردن و ناگهان سرد نمودن

6. glass can break because of rapid heating or chilling
شیشه ممکن است به واسطه ی زود گرم شدن یا سرد شدن بشکند.

7. the furnace apparatus for the central heating of this house is out of order
دستگاه گرمایش این خانه خراب شده است.

8. the water is recycled through the whole heating system
آب در تمام دستگاه حرارتی به گردش درمی آید.

9. He debated heating up the pot first before his friends came.
[ترجمه ترگمان]قبل از این که دوستانش بیایند، او قبل از آمدن دوستانش ظرف را گرم کرد
[ترجمه گوگل]او قبل از اینکه دوستانش به آنجا برسد، پیش از گرم کردن گلدان بحث کرد

10. The flat has gas-fired central heating.
[ترجمه ترگمان]این آپارتمان دارای حرارت مرکزی گاز سوز است
[ترجمه گوگل]این تخت دارای حرارت مرکزی با گاز است

11. The heating system has an automatic temperature control.
[ترجمه ترگمان]سیستم گرمایش دارای کنترل دمای اتوماتیک است
[ترجمه گوگل]سیستم گرمایش دارای کنترل درجه حرارت اتوماتیک است

12. We've converted from coal to gas central heating.
[ترجمه ترگمان]ما از زغال سنگ به گرمایش مرکزی گاز تبدیل شده ایم
[ترجمه گوگل]ما از ذغال سنگ به گرمایش مرکزی گاز تبدیل شده ایم

13. Heating bills are highest in the wintertime.
[ترجمه ترگمان]قبض های مربوط به گرمایش در زمستان به اوج خود می رسند
[ترجمه گوگل]حساب های گرمایشی در زمستان بیشترین مقدار را دارند

14. They will install a heating and lighting system in our house.
[ترجمه ترگمان]آن ها یک سیستم گرمایش و گرمایش را در خانه ما نصب خواهند کرد
[ترجمه گوگل]آنها یک سیستم گرمایش و روشنایی در خانه ما نصب خواهند کرد

15. The rent is inclusive of water and heating.
[ترجمه ترگمان]اجاره شامل آب و گرمایش است
[ترجمه گوگل]اجاره شامل آب و حرارت است

16. When we installed the central heating, we put a radiator in every room.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که سیستم گرمایش مرکزی را نصب کردیم، ما یک رادیاتور را در هر اتاق قرار دادیم
[ترجمه گوگل]هنگام نصب حرارت مرکزی، رادیاتور را در هر اتاق گذاشتیم

Hot water circulates through the heating system

آب داغ میان سیستم گرم کننده گردش می‌کند


The heating system has an automatic temperature control

سیستم گرم کننده کنترل دمای خودکار دارد


پیشنهاد کاربران

گرم کردن

حرارت دادن گرم کردن

تاسیسات گرمایشی ساختمان
سیستم گرمایشی ساختمان


کلمات دیگر: