کلمه جو
صفحه اصلی

prelim


(خودمانی) مخفف: preliminary

انگلیسی به فارسی

(عامیانه) مخفف: preliminary


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
(1) تعریف: (informal) a short academic test that comes before, and often prepares one for, a longer, more significant test; preliminary examination.

(2) تعریف: in sports, a match or other event that takes place before the main event, esp. in wrestling or boxing.

• pretest, early test, initial examination (slang)

جملات نمونه

1. Hey class. We may have a prelim next Monday morning.
[ترجمه ترگمان] هی، بچه ها ممکنه صبح دوشنبه دیگه یه امتحان مقدماتی داشته باشیم
[ترجمه گوگل]سلام کلاس ممکن است یک روز صبح دوشنبه صبح روز بعد از ظهر داشته باشیم

2. I passed the prelim with no sweat.
[ترجمه ترگمان]من امتحان مقدماتی رو با عرق کردن تموم کردم
[ترجمه گوگل]من پیش از آن بدون عرق گذشتم

3. Also, consider developing your prelim study strategy around your study group.
[ترجمه ترگمان]همچنین، توسعه استراتژی مطالعه prelim در اطراف گروه مطالعه خود را در نظر بگیرید
[ترجمه گوگل]همچنین، در حال توسعه استراتژی مطالعه پیشین خود را در اطراف گروه مطالعه خود در نظر بگیرید

4. This paper not only describes the principle of the method, but also introduces the steps in detail, and demonstrates the prelim. . .
[ترجمه ترگمان]این مقاله نه تنها اصل این روش را توصیف می کند بلکه مراحل را به تفصیل معرفی می کند و the را نشان می دهد
[ترجمه گوگل]این مقاله نه تنها اصل روش را توصیف می کند، بلکه جزئیات مراحل را نیز معرفی می کند و پیش نمایش را نشان می دهد

5. You will feel like an idiot on occasion, but this is much better than feeling like an idiot when you get your prelim grades.
[ترجمه ترگمان]در این مورد احساس حماقت بیشتری خواهی کرد، اما این خیلی بهتر از این است که وقتی نمره prelim گرفتی احساس حماقت کنی
[ترجمه گوگل]شما در حقیقت به عنوان یک فریبنده احساس خواهید کرد، اما این بسیار بهتر از احساس کردن یک عجیب و غریب است که شما نمرات پیشین خود را دریافت می کنید

6. This thesis analyzes the challenges in study style building for newly promoted undergraduate institute firstly, then puts forward some recommendations and solutions building, and prelim. . .
[ترجمه ترگمان]این پایان نامه، چالش های موجود در ساختمان سبک مطالعه را برای موسسه تازه تاسیس دوره کارشناسی تحلیل می کند و سپس برخی توصیه ها و راه حل ها را مطرح می کند، و prelim
[ترجمه گوگل]در این پایان نامه، ابتدا چالش هایی را در ایجاد سبک مطالعه برای مؤسسات تحصیلات تکمیلی پیشرفته مورد بررسی قرار می دهد و سپس برخی از توصیه ها و راه حل های ساخت و پیش از آن را ارائه می دهد

7. I have chosen that as my focus for the prelim paper, which is a policy analysis because this is the program I wanted to participate when I graduated from college.
[ترجمه ترگمان]من این را به عنوان تمرکز خود برای روزنامه prelim انتخاب کرده ام، که یک تحلیل سیاست است، زیرا این برنامه ای است که من می خواستم در آن شرکت کنم وقتی که من از کالج فارغ التحصیل شدم
[ترجمه گوگل]من انتخاب کردم که به عنوان تمرکز من برای مقاله پیشین، که تجزیه و تحلیل سیاست است، زیرا این برنامه من می خواستم شرکت کنم وقتی که من از کالج فارغ التحصیل شدم

8. The present paper introduces some personal understandings about it and its main features and changes compared with previous ICRP Recommendations after prelim reading.
[ترجمه ترگمان]مقاله حاضر برخی از نظرات شخصی را در مورد آن و ویژگی های اصلی آن و تغییرات در مقایسه با توصیه های ICRP قبلی پس از خواندن prelim معرفی می کند
[ترجمه گوگل]در این مقاله برخی از درک های شخصی در مورد آن و ویژگی های اصلی آن و تغییرات در مقایسه با توصیه های قبلی ICRP بعد از خواندن پیشین به معرفی می شود

9. The time for precise trajectory design will be reduced greatly when parameters gotten from prelim. . .
[ترجمه ترگمان]زمان برای طراحی مسیر دقیق به شدت کاهش خواهد یافت وقتی که پارامترها از prelim گرفته شدند
[ترجمه گوگل]زمانی که پارامترها از پیش تعیین شده، زمان طراحی دقیق مسیر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد

10. This paper mainly deals with the characteristics of the thrust na ppe and sliding nappe structures with detailed field first-hand data and prelim inarily analyzes their genetic mechanism.
[ترجمه ترگمان]این مقاله به طور عمده با خصوصیات نیروی رانشی na نا ppe و ساختارهای تیغه آب در تماس با داده های دست اول زمین سروکار دارد و prelim inarily مکانیسم ژنتیکی آن ها را تجزیه و تحلیل می کند
[ترجمه گوگل]این مقاله عمدتا با ویژگی های ساختارهای ناپیوسته و کشویی کششی با داده های دست اول از اطلاعات دقیق و به طور پیشینه مکانیسم ژنتیکی آنها را تحلیل می کند

پیشنهاد کاربران

مقدمات/مقدماتی


کلمات دیگر: