کلمه جو
صفحه اصلی

duchester

دیکشنری تخصصی

[نساجی] داچستر - نوعی مخمل از بریتانیای کبیر


کلمات دیگر: