کلمه جو
صفحه اصلی

locator


معنی : اجاره دهنده، جایگزین شونده
معانی دیگر : موجر، امر

انگلیسی به فارسی

موجر، اجاره دهنده، (آمریکا) جایگزین شونده


انگلیسی به انگلیسی

• one who sets or determines the bounds of a plot of ground or a mining claim

دیکشنری تخصصی

[ریاضیات] موضع دهنده، موقعیت دهنده

مترادف و متضاد

اجاره دهنده (اسم)
bailer, renter, lessor, locator, bailor

جایگزین شونده (اسم)
locator

جملات نمونه

1. The modern-day locator has everything in its favour - provided only that it is fitted with a functioning battery.
[ترجمه ترگمان]مکان یاب مدرن هر چیزی را به نفع خود دارد - به شرطی که مجهز به یک باتری کار باشد
[ترجمه گوگل]یابنده ی امروزه همه چیز را به نفع خود به ارمغان می آورد - تنها با ارائه یک باتری کار می کند

2. Most ferreters today would use one of these locators and the procedure is quite simple.
[ترجمه ترگمان]اکثر ferreters امروزه از یکی از این ردیاب استفاده می کنند و این روش کاملا ساده است
[ترجمه گوگل]اکثر ferreters امروز از یکی از این مکان یاب استفاده می کنند و روش بسیار ساده است

3. Now dominating products are: LED curing light, Apex locator, series of Dental adjust equipments.
[ترجمه ترگمان]اکنون محصولات غالب، عبارتند از: روشنایی LED، مکان یاب Apex، مجموعه ای از تجهیزات تنظیم دندان
[ترجمه گوگل]در حال حاضر محصولات غالب عبارتند از: چراغ درمان نور، Apex یاب، مجموعه ای از تجهیزات تنظیم دندان

4. In some cases, the locator s function may be hidden with in the linker.
[ترجمه ترگمان]در برخی موارد، عملکرد مکان یاب ممکن است در لینکر پنهان باشد
[ترجمه گوگل]در برخی موارد، تابع یابنده ممکن است در لینکر پنهان شود

5. A document is defined by a uniform resource locator (URL) and a document type GUID.
[ترجمه ترگمان]یک سند توسط یک مکان یاب منبع یکنواخت (نشانی اینترنتی)و یک سند نوع سند تعریف می شود
[ترجمه گوگل]سند توسط یک منبع یک منبع (URL) و نوع گواهی GUID تعریف شده است

6. The casing collar locator is an electric logging tool that detects the magnetic anomaly caused by the relatively high mass of the casing collar.
[ترجمه ترگمان]ردیاب میله ای casing یک ابزار ورود الکتریکی است که the مغناطیسی ناشی از جرم نسبتا بالای یقه پوشش را شناسایی می کند
[ترجمه گوگل]یاتاقان یاتاقان یقه یک ابزار الکتریکی است که تشخیص انحنای مغناطیسی ناشی از جرم نسبتا بالا یقه ی پوشش را تشخیص می دهد

7. A fault locator for power transmission line using 80C196MCU system as its core is developed based on the method.
[ترجمه ترگمان]یک مکان یاب نقص برای خط انتقال قدرت با استفاده از سیستم ۸۰ C۱۹۶MCU به عنوان هسته آن براساس این روش ساخته شده است
[ترجمه گوگل]یک خطا برای خط انتقال برق با استفاده از سیستم 80C196MCU به عنوان هسته آن بر اساس روش توسعه یافته است

8. In computer graphics, a technique of echoing a locator, using a cursor.
[ترجمه ترگمان]در گرافیک رایانه ای، تکنیکی برای ایجاد یک مکان یاب با استفاده از یک مکان نما
[ترجمه گوگل]در گرافیک کامپیوتری، یک تکنیک از مکانیابی یک مکان یاب، با استفاده از مکان نما

9. This single value is a locator to the transition table, which the procedure uses to access the transition table columns.
[ترجمه ترگمان]این مقدار منفرد، یک مکان یاب در جدول انتقالی است که از این روش برای دستیابی به ستون های جدول انتقالی استفاده می شود
[ترجمه گوگل]این مقدار یک مکان یابی به جدول انتقال است که روش برای دسترسی به ستون های جدول انتقال استفاده می شود

10. In computer graphics, a hand - held locator operated by moving it on a flat surface.
[ترجمه ترگمان]در گرافیک رایانه ای، یک ردیاب صوتی دستی با حرکت دادن آن روی سطح صاف عمل می کند
[ترجمه گوگل]در گرافیک کامپیوتری، دستگیره ای دست با حرکت دادن آن بر روی سطح صاف عمل می کند

11. URL A Uniform Resource Locator (URL) is an identifier that specifies where an identified resource is available and the mechanism for retrieving it such as the address of a web page.
[ترجمه ترگمان]نشانی اینترنتی یک نشانی اینترنتی Locator (نشانی اینترنتی)یک شناسه است که مشخص می کند یک منبع شناسایی شده در دسترس است و مکانیزم بازیابی آن مانند آدرس یک صفحه وب
[ترجمه گوگل]URL یک یک منبع یک منبع (URL) شناسایی شده است که مشخص می کند که آیا یک منبع شناسایی در دسترس است و سازوکار برای بازیابی آن مانند آدرس صفحه وب است

12. Introduces the signal cable fault locator detector developed on basis of TDR mode.
[ترجمه ترگمان]Introduces ردیاب صوتی خطای کابل سیگنال مبتنی بر حالت TDR ایجاد شده است
[ترجمه گوگل]کابل سیگنال آشکارساز محلی را ایجاد می کند که براساس حالت TDR طراحی شده است

13. A singleton service locator with a resource cache creates a global cache that cannot properly handle the component-level mappings for an overloaded resource name.
[ترجمه ترگمان]یک مکان یاب سرویس یگانه با یک حافظه نهان منبع، یک حافظه نهان جهانی ایجاد می کند که نمی تواند properly های سطح یگان را برای یک نام منبع بار بیش از حد مدیریت کند
[ترجمه گوگل]یک سرویس دهنده ی singleton با یک حافظه ی ذخیره ی منابع، یک حافظه ذخیره ی جهانی را ایجاد می کند که نمی تواند به طور کامل برای یک نام منابع بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد

14. All user permission, access control, and uniform resource locator ( URL ) management are easily configured.
[ترجمه ترگمان]همه مجوزهای کاربر، کنترل دسترسی، و سرویس مکان یاب منبع یکنواخت (نشانی اینترنتی)به راحتی پیکربندی می شوند
[ترجمه گوگل]تمام مجوز کاربر، کنترل دسترسی و مدیریت یکپارچه منابع (URL) به راحتی پیکربندی شده است

15. The LLDR is a man-portable modular target locator that designates high-priority targets with precision munitions using the Target Locator Module (TLM) and the Laser Designator Module (LDM).
[ترجمه ترگمان]The یک مکان یاب هدف واحد modular قابل حمل است که با استفاده از ماژول Locator هدف (tlm)و ماژول designator لیزری (ldm)اهداف دارای اولویت بالا را تعیین می کند
[ترجمه گوگل]LLDR یک یابنده هدفمند مدولار مرد است که اهداف پر اهمیت را با مهمات دقیق با استفاده از TLM (Module Target Locator) و ماژول نماد لیزر (LDM) تعیین می کند

پیشنهاد کاربران

مکان یاب


کلمات دیگر: