کلمه جو
صفحه اصلی

high tea


(انگلیس) چای عصرانه (معمولا همراه با خوراک سبک)

انگلیسی به فارسی

(انگلیس) چای عصرانه (به‌طور معمول همراه با خوراک سبک)


چای بالا


انگلیسی به انگلیسی

• early evening meal at which tea is served
in britain, high tea is a meal that some people eat in the late afternoon, often with tea to drink.

مترادف و متضاد

five-o'clock tea


Synonyms: afternoon tea, cream tea, light supper


جملات نمونه

1. Lunch became more of a northern high tea.
[ترجمه ترگمان]صرف ناهار به یک چای عالی در شمال تبدیل شد
[ترجمه گوگل]ناهار بیشتر از چای بالا در شمال تبدیل شد

2. She made herself a high tea, put the gas fire on full blast and sat with a tray in front of the television.
[ترجمه ترگمان]او خودش یک فنجان چای بلند درست کرد و آتش سوخت را روشن کرد و با یک سینی جلوی تلویزیون نشست
[ترجمه گوگل]او خودش را با چای بالا ساخته بود، گاز را در انفجار کامل قرار داد و با یک سینی در مقابل تلویزیون نشست

3. Morning coffee, lunch and high tea is always of a high standard with the course also in tip-top condition.
[ترجمه ترگمان]قهوه صبح، نهار و چای بالای همیشه یک استاندارد بالا با این دوره همچنین در شرایط انعام دادن به نوک است
[ترجمه گوگل]قهوه صبح، ناهار و چای زیاد همیشه با استاندارد بالا است البته البته در حالت نوک بالا

4. At High Tea, Dot was glad when he saw her staring and tidied the strange hand out of sight beneath the table.
[ترجمه ترگمان]موقع چای، دات خوشحال شد و وقتی دید که او نگاه خیره او را زیر میز خالی کرد خوشحال شد
[ترجمه گوگل]در بالا چای، دات خوشحال شد وقتی که او را دید زد و دست عجیب و غریب را خارج از دید در زیر جدول پاک کرد

5. The day was rounded off with high tea and a tour of Edinburgh's hostelries!
[ترجمه ترگمان]آن روز با چای بالا و تور of Edinburgh گرد آمده بود!
[ترجمه گوگل]روز با چای زیاد و یک تور از خوابگاههای ادینبورگ گرد هم آمد!

6. Anne: It's 4 o'clock, time for high tea.
[ترجمه ترگمان]آن: ساعت ۴، زمان برای صرف چای عالی است
[ترجمه گوگل]آن: ساعت 4، زمان برای چای زیاد است

7. High tea drinkers can goods out of the variety and origin of tea!
[ترجمه ترگمان]مصرف کنندگان چای عالی می توانند از انواع و اقسام چای لذت ببرند!
[ترجمه گوگل]مصرف کنندگان چای زیاد می توانند از تنوع و منشاء چای کاسته شوند

8. Elisabeth: So early? Six o'clock or thereabouts is high tea time.
[ترجمه ترگمان]الیزابت: خیلی زود؟ ساعت شش یا همین حدود ساعت چای بالا است
[ترجمه گوگل]الیزابت: خیلی زود؟ شش ساعت یا چند ساعت زمان چای زیاد است

9. My uncle Albert always has " high tea ".
[ترجمه ترگمان]عمویم آلبرت همیشه \"چای عالی\" دارد
[ترجمه گوگل]عموی من آلبرت همیشه 'چای بالا' دارد

10. The vicar's wife has asked us round to high tea on Thursday.
[ترجمه ترگمان]همسر کشیش از ما خواسته است که روز پنجشنبه چای بالای خود را صرف کنیم
[ترجمه گوگل]همسر نیکار از ما خواسته است تا روز پنج شنبه به چای بالا بپردازد

11. Then we went in for high tea in its Durbar Hall, which included both curry and cucumber sandwiches.
[ترجمه ترگمان]سپس ما برای صرف چای بالا در سالن its که شامل ساندویچ کاری و خیار بود، رفتیم
[ترجمه گوگل]سپس ما را برای چای زیاد در سالن Durbar وارد کردیم، که شامل هر کاری و ساندویچ خیار بود

12. Let's have high tea now.
[ترجمه ترگمان]حالا بیا چای بالا ببریم
[ترجمه گوگل]حالا چای بالا ببریم

13. There was no sign of the girls, so I supposed they must have gone out again after their high tea.
[ترجمه ترگمان]هیچ اثری از دخترها نبود، بنابراین تصور کردم که پس از صرف چای، دوباره از خانه بیرون رفته اند
[ترجمه گوگل]هیچ نشانه ای از دختران وجود نداشت، بنابراین من فکر می کردم که آنها باید پس از چای زیاد خود از بین رفته باشند

14. They trailed home under a red, smoky sky, to the cosy, fire-lit parlour and high tea.
[ترجمه ترگمان]ان ها زیر آسمان قرمز و مه آلود به طرف خانه رفتند، به طرف دنج، اتاق نشیمن و چای روشن
[ترجمه گوگل]آنها خانه را زیر آسمان قرمز و دمی، به اتاق دنج، آتش لایت و چای بالا بردند

پیشنهاد کاربران

عصرونه


کلمات دیگر: