کلمه جو
صفحه اصلی

gir

دیکشنری تخصصی

[علوم دامی] گِر ؛ گاو کوهاندار بومی هند .


کلمات دیگر: