کلمه جو
صفحه اصلی

choline


(شیمی - تنکرد شناسی) کولین (آبگونه ی چسبناکی به فرمول ch3)3n(oh)ch2ch2oh) که در بسیاری از بافت های حیوانی و گیاهی یافت می شود)

انگلیسی به فارسی

(شیمی - تنکردشناسی) کولین (آبگونه‌ی چسبناکی به فرمول CH3)3N(OH)CH2CH2OH) که در بسیاری از بافت‌های حیوانی و گیاهی یافت می‌شود)


کولین


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: a vitamin of the vitamin B complex, found in most animal and vegetable foods.

• chemical substance present in vitamin b

دیکشنری تخصصی

[علوم دامی] کولین

جملات نمونه

1. Low levels of choline in the body can give rise to high blood-pressure.
[ترجمه ترگمان]سطح پایین of در بدن می تواند باعث افزایش فشار خون بالا شود
[ترجمه گوگل]سطوح پایین کولین در بدن می تواند فشار خون بالا را افزایش دهد

2. The hydrolysisproducts of sinapine are sinapic acid and choline.
[ترجمه ترگمان]The of اسید sinapic و choline هستند
[ترجمه گوگل]محصولات هیدرولیز سیناپین اسید سیناپیک و کولین هستند

3. Trimethylamine and choline have similar structures to the substrate trimethylamine oxide and could be functioning as competitive inhibitors.
[ترجمه ترگمان]trimethylamine و choline ساختارهای مشابهی را به اکسید trimethylamine substrate دارند و می توانند به عنوان مهار کننده های رقابتی عمل کنند
[ترجمه گوگل]تریمتییلامین و کولین دارای ساختارهای مشابهی به اکسید trimethylamine substrate هستند و می توانند به عنوان مهار کننده های رقابتی عمل کنند

4. MAIN OUTCOME MEASURES: Determination of the choline acetyltransferase activity in the groups.
[ترجمه ترگمان]اقدامات اصلی OUTCOME: تعیین فعالیت choline در گروه ها
[ترجمه گوگل]اقدامات اصلی نتیجه تعیین فعالیت استروژن کولین استیل ترانسفراز در گروه ها

5. Acetyl choline can how is sexual urticaria treated?
[ترجمه ترگمان]acetyl choline چگونه می تواند رفتار جنسی داشته باشد؟
[ترجمه گوگل]استیل کولین چگونه می تواند درمان شود؟

6. It mainly trades in feedstuff choline chloride liquid, powder and plant growth promoter.
[ترجمه ترگمان]این امر عمدتا در feedstuff choline chloride مایع، پودر و تقویت کننده رشد گیاه رخ می دهد
[ترجمه گوگل]این به طور عمده در خوراک کولین کلرید مایع، پودر و پروتئین رشد گیاهان است

7. Phosphatidyl choline is a naturally occurring molecule that is composed of choline, phosphoric acid and hydrocarbons.
[ترجمه ترگمان]phosphatidyl choline یک مولکول طبیعی است که از choline، فسفریک اسید و هیدروکربن ها تشکیل یافته است
[ترجمه گوگل]فسفاتیدیل کولین یک مولکول طبیعی است که از کولین، اسید فسفریک و هیدروکربن تشکیل شده است

8. While the C-terminal of the choline kinase contained a phosphotransferase consensus sequence, which was presumed to be involved in catalytic function.
[ترجمه ترگمان]در حالی که پایانه C - terminal کیناز choline حاوی یک ترتیب اجماع phosphotransferase بود، که فرض می شد در عملکرد کاتالیتیک دخیل باشد
[ترجمه گوگل]در حالی که ترمینال C از کولین کیناز حاوی توالی توافق فسفات ترانسفراز بود که فرض بر آن در عملکرد کاتالیزوری دخیل بود

9. DMAE is an immediate precursor of choline, an important component of skin cell membranes.
[ترجمه ترگمان]DMAE یکی از اجزای مهم choline است که جز مهمی از غشای سلول پوست است
[ترجمه گوگل]DMAE یک پیشگویی فوری از کولین، یکی از اجزای مهم غشای سلولی پوست است

10. CDP - choline improved the recoveryof SEPs caused by brain ischemia obviously.
[ترجمه ترگمان]به طور مشخص، choline the recoveryof ناشی از ایسکمی مغزی را بهبود بخشید
[ترجمه گوگل]CDP - کولین بهبود SEP ناشی از ایسکمی مغز را به طور واضح بهبود می بخشد

11. Choline is a substance similar to the B vitamins.
[ترجمه ترگمان]choline ماده ای مشابه با ویتامین های B است
[ترجمه گوگل]کولین یک ماده مشابه با ویتامین B است

12. Production technology of choline chloride, content analysis method, mainly faking and adulterating methods and relevent distinction methods were summarized in this paper.
[ترجمه ترگمان]فن آوری تولید of کلرید، روش تجزیه و تحلیل محتوا، عمدتا ساختگی و روش های adulterating و روش های تمایز relevent در این مقاله خلاصه شده است
[ترجمه گوگل]تکنولوژی تولید کلرید کولین، روش تجزیه و تحلیل محتوا، عمدتا روش های جعل و تقلبی و روش های تمایز مربوطه در این مقاله خلاصه شده است

13. A new process to synthesize choline chloride by using macroporous strong basic anion-exchange resin as catalyst and chloroethanol and trimethylamine as raw materials is introduced.
[ترجمه ترگمان]یک فرآیند جدید برای تولید choline کلرید با استفاده از رزین exchange basic قوی anion به عنوان کاتالیزور و chloroethanol و trimethylamine به عنوان مواد خام معرفی شده است
[ترجمه گوگل]یک فرآیند جدید برای تولید کولین کلرید با استفاده از رزین قوی مبدل آنیونی قوی به عنوان کاتالیزور و کلروتانول و ترتیب الیامین به عنوان مواد اولیه معرفی شده است

14. The results showed that the content of Phosphatidyl choline was reduced after the decoction of Placenta Hominis and with the rise of temperature.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که مقدار of choline بعد از عصاره of hominis و با افزایش دما کاهش یافت
[ترجمه گوگل]نتایج نشان داد که پس از جوشاندن Placenta Hominis و افزایش دما، محتوای فسفاتیدیل کولین کاهش می یابد

15. Methods: The choline fiber - optic biosensor designed included a LED, a bifurcated fiber, two kinds of spectrometer.
[ترجمه ترگمان]روش ها: biosensor فیبر نوری - نوری طراحی شده شامل یک LED، یک فیبر نوری، دو نوع طیف سنج spectrometer
[ترجمه گوگل]روش ها فلوئور-کولین-بیواسنسور اپتیک طراحی شده شامل LED، یک فیبر دوتایی، دو نوع طیف سنج


کلمات دیگر: