کلمه جو
صفحه اصلی

exhoust

دیکشنری تخصصی

[نساجی] رمق کشی( در رنگرزی) - خروجی - مجرای خروجی - دهانه خروجی

پیشنهاد کاربران

اگزوز


کلمات دیگر: