کلمه جو
صفحه اصلی

reciproca

دیکشنری تخصصی

[ریاضیات] عکس (یک عدد)


کلمات دیگر: