کلمه جو
صفحه اصلی

quindecagon


(هندسه) پانزده گوشه، پانزده وجهی، پانزده رویه

انگلیسی به فارسی

(هندسه) پانزده گوشه، پانزده وجهی، پانزده رویه


quindecagon


دیکشنری تخصصی

[ریاضیات] پانزده ضلعی


کلمات دیگر: