کلمه جو
صفحه اصلی

hornet


معنی : زنبور سرخ
معانی دیگر : (جانور شناسی) زنبور سرخ، خر زنبور (تیره ی vespidae که زرد و سیاه است)، زنبور سر

انگلیسی به فارسی

(جانورشناسی) زنبور سرخ


انگلیسی به انگلیسی

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several large stinging insects that live in colonies and build large, round, papery nests; wasp.

• stinging insect of the wasp family
a hornet is a flying insect like a large wasp which has a very painful sting.
if you describe a situation as a hornet's nest, you mean that it is extremely unpleasant or difficult to deal with; an informal expression.

مترادف و متضاد

زنبور سرخ (اسم)
hornet

جملات نمونه

1. Laws catch flies and let hornets go free.
[ترجمه ترگمان]قوانین پرواز مگس ها را می گیرند و let آزاد می شوند
[ترجمه گوگل]قوانین مگس ها را بگیرند و اجازه دهند هورنیت ها آزاد شوند

2. Laws catch flies but let hornets go free.
[ترجمه ترگمان]قوانین پرواز مگس ها را می گیرند، اما اجازه می دهند که hornets آزاد شوند
[ترجمه گوگل]قوانین مگس ها را بگیرند اما اجازه دهید هورنت ها آزاد شوند

3. A hornet stung me on the cheek.
[ترجمه ترگمان]زنبور مرا نیش زد
[ترجمه گوگل]یک هورنته بر روی گونه ام انداخت

4. Constraint stung his skin like a wave of hornets.
[ترجمه ترگمان]constraint پوستش را مثل موج زنبور نیش می زد
[ترجمه گوگل]محدودیت پوست او را مانند یک موج هورنفتی خرد کرد

5. Grass was growing inside it, and hornets, birds, and spiders were living in the eaves.
[ترجمه ترگمان]علف در آن رشد می کرد و hornets، پرندگان و عنکبوت ها در the زندگی می کردند
[ترجمه گوگل]چمن درون آن رشد کرد و هورنیت ها، پرندگان و عنکبوت ها در تخته سنگ زندگی می کردند

6. But what about the bees and hornets?
[ترجمه ترگمان]اما زنبورها و زنبورها چی؟
[ترجمه گوگل]اما درباره زنبورها و هورنات ها چیست؟

7. A hornet arrived the following morning, loose-jointed, like a gunslinger.
[ترجمه ترگمان]صبح روز بعد، زنبور سرخ، مانند gunslinger، از راه رسید
[ترجمه گوگل]یک هورنت صبح روز بعد، شلاق زدن، مثل یک اسلحه دست ساز وارد شد

8. The hornet that graced a dead trunk was scoping to nest in its dry and warm inner cavity.
[ترجمه ترگمان]The که به تنه درخت مرده آراسته بودند، در حفره درونی و گرم خود لانه کرده بودند
[ترجمه گوگل]هورنته که یک تنه مرده را تسخیر کرد، در حفره داخلی خشک و گرم قرار داشت

9. He was stung by a hornet.
[ترجمه ترگمان]زنبور سرخ شد
[ترجمه گوگل]او توسط هورنته کشته شد

10. The Green Hornet, Kato, and The Black Beauty all come packaged together in a collector friendly window box.
[ترجمه ترگمان]مجله هور نت، کاتو، و زیبایی سیاه همگی با هم در یک جعبه پنجره دوستانه جمع شدند
[ترجمه گوگل]Hornet سبز، کاتو و Black Beauty همه با هم در یک جعبه پنجره دوستانه بسته بندی می شوند

11. Each year, around 70 humans die from giant hornet stings.
[ترجمه ترگمان]هر ساله حدود ۷۰ نفر از زنبور غول پیکر در حال مرگ هستند
[ترجمه گوگل]هر ساله حدود 70 نفر از قورباغه های غول پیکر می میرند

12. The tiny HORNET warheads had been transferred aboard from the Brasidas, a destroyer with extensive damage.
[ترجمه ترگمان]کلاهک های tiny کوچک از the، یک ناوشکن با آسیب گسترده، منتقل شده بود
[ترجمه گوگل]کلاهک های کوچک HORNET از طرف Brasidas، ناوشکن با آسیب گسترده مورد حمل و نقل قرار گرفتند

13. "Switzerland also has 33 US-made FA-18 Hornet fighter jets for its frontline defence force.
[ترجمه ترگمان]\" سوئیس همچنین ۳۳ جت جنگنده اف - ۱۸ برای نیروی دفاعی خط مقدم خود دارد
[ترجمه گوگل]سوئیس همچنین 33 هواپیمای جنگنده F-18 Hornet آمریکایی را برای نیروی دفاع در خط دفاع خود دارد

14. On April 1942 HORNET put to sea escorted by cruisers, destroyers and a fleet oiler.
[ترجمه ترگمان]در آوریل ۱۹۴۲ HORNET به همراهی cruisers، destroyers، و ناوگانی به دریا رفت
[ترجمه گوگل]در آوریل 1942 HORNET به دریایی که توسط کروزرها، ناوشکنها و یک ناوگان نفتکار مجهز شده بود، به دریایی منتقل شد

15. European hornet introduced into the United States.
[ترجمه ترگمان]زنبوره ای اروپایی به آمریکا معرفی شدند
[ترجمه گوگل]هورمون اروپایی به ایالات متحده معرفی شده است

پیشنهاد کاربران

زنبور گاوی


کلمات دیگر: