کلمه جو
صفحه اصلی

آب نقره

فارسی به انگلیسی

silver plating . electroplating


platingکلمات دیگر: