کلمه جو
صفحه اصلی

پساب

فارسی به انگلیسی

weakest water, hog - wash


backwater


فرهنگ فارسی

فاضلابی که یک یا چند فرایند تصفیۀ فیزیکی یا شیمیایی یا زیستی بر ‌روی آن صورت گرفته است تا خطرات بهداشتی بالقوۀ آن کاهش یابد متـ . فاضلاب تصفیه‌شدهکلمات دیگر: