کلمه جو
صفحه اصلی

جگرپاره

فارسی به انگلیسی

the apple of one's eye, loved one, dear child, a very dear person, darling


فرهنگ فارسی

(مجازی) جگر گوشه، شخص بسیار عزیز، نور چشم


جملات نمونه

از دست دادن یک جگر پاره مصیبت بزرگی است

losing a loved one is a great tragedyکلمات دیگر: